SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie
Kod przedmiotu 08.3-WH-E-WP-PS-SP16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ryszard Rauba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat : genezy oraz istoty państwa, jego znaczenia, roli, celów oraz najważniejszych funkcji. ponadto zadaniem przedmiotu jest zwrócenie studentom uwagi na takie wyjątkowo istotne kwestie jak : typy państw współczesnych, formy państw, istota oraz organizacja władzy politycznej (państwowej).

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Określenie państwa, 2. Geneza państwa, 3. Państwo i jego istota, 4. Państwo - Naród - Jednostka, 5. Typologia (typy) państw współczesnych, 6. Formy państw, 7. Funkcje państwa, 8. Władza polityczna (państwowa), 9. Organizacja władzy państwowej - System organów państwowych współczesnego państwa, 10. System polityczny społeczeństwa (państwa).

Metody kształcenia

Wykład analityczny, informacyjny, problemowy, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwium semestralnego.

Literatura podstawowa

 1. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich, Wrocław 1992.
 2. Bankowicz M., Tkaczyński J. W., Oblicza współczesnego państwa, Toruń, 2002.
 3. Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999.
 4. Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.
 5. Cebul K., Zenderowski R., Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Warszawa 2006.
 6. Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979.
 7. Filipowicz S., Mit i spektakl władzy, Warszawa 1992.
 8. Heywood A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009.
 9. Kaczorowski P., Nauka o państwie, Warszawa 2006.
 10. Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981.
 11. Lamentowicz W., Państwo współczesne, Warszawa 1993.
 12. Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2003.
 13. Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1993.
 14. Poggi G., Państwo, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Ryszka F., Historia - polityka - państwo : wybór studiów, T. 2, Toruń 2002.
 2. Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 3. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994.
 4. Seidler L. G., O istocie i akceptacji władzy państwowej, Lublin 1995.
 5. Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995.
 6. Tymanowski J., Nauka o państwie i polityce, Łódź 2003.
 7. Wiedza o państwie, część I, praca zbiorowa pod redakcją Alberta Pawłowskiego, Zielona Góra 192.
 8. Wiedza o państwie, część II, praca zbiorowa pod redakcją Alberta Pawłowskiego, Zielona Góra 1993.
 9. Winczorek P., Nauka o państwie, Warszawa 2005.
 10. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1995.
 11. Wojtaszczyk K. A., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 1998.
 12. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
 13. Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. naukowa Jerzy Oniszczuk, warszawa 2011.
 14. Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)