SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-JęzRosWykKul-K-S15_pNadGen2SARI
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie sprawności językowych w oparciu o teksty i ćwiczenia związane z tematyką programową zajęć.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Bloki tematyczne do wyboru:

 1. Rosjanie przez pryzmat historii.
 2. Symbolika kolorów.
 3. Specyfika mieszkań komunalnych.
 4. Tradycje i obyczaje.
 5. Subkultury młodzieżowe.
 6. Psychologiczne, biologiczne i socjologiczne różnice między kobietami i mężczyznami.
 7. Sławni Amerykanie o słowiańskich korzeniach.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz pozytywnych ocen z prac domowych i kontrolnych.

Literatura podstawowa

 1. И.В. Одинцова, Он и она. Пособие по развитию навыков чтения и устной речи, Москва 2001.
 2. А.В. Сергеева, Русские стереотипы: поведения, традиции, ментальность, Москва 2007.
 3. Н.М. Курмаева и др., История России от нашествия Золотой Орды до правления Ивана II, Москва 2003.
 4. И.П. Лысакова и др., Корректировочный курс русского языка для детей-инофонов. Лексические особенности русской картины мира. Мы говорим по-русски (2). Учебное пособие, Санкт-Петербург 2008.
 5. Ю.Ф. Кумбашева, Человек в современном мире. Учебное пособие по разговорной практике, Москва 2006.
 6. А. Родимкина и др., Россия сегодня. Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym, Warszawa 2003.
 7. К. Алликметс, А. Стренгель-Кямпер, Одна жизнь – две культуры, Санкт-Петербург 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski rosyjsko-polski, red. J. Lukszyn, Warszawa 1998.

Uwagi

Przedmiot prowadzony w języku rosyjskim i polskim.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)