SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Szlak Kolei Transyberyjskiej w języku rosyjskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Szlak Kolei Transyberyjskiej w języku rosyjskim
Kod przedmiotu 09.1-WH-KBRP-SKTJR-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rosyjskojęzyczną leksyką związaną z Koleją Transsyberyjską oraz doskonalenia umiejętności językowych oraz sprawności mówienia, pisania i czytania.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Sporządzanie wypowiedzi pisemnych i ustnych poświęconych następującym zagadnieniom: najważniejsze fakty historyczne związane z powstawaniem Kolei Transsyberyjskiej, specyfika podróżowania koleją; strefy czasowe i klimatyczne, przez które przebiega Kolej Transsyberyjska; fauna i flora spotykana na szlaku Kolei Transsyberyjskiej; główne miasta i obiekty geograficzno-kulturowe na szlaku Kolei Transsyberyjskiej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, wypowiedź ustna i pisemna, praca z użyciem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie kontroli bieżącej (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej).

Literatura podstawowa

Materiały zaczerpnięte ze współczesnej prasy rosyjskiej (np. Остановка: Россия! Magazyn dla uczących się języka rosyjskiego; Аргументы и факты, Огонёк i in.), ogólnodostępne teksty tematyczne, materiały internetowe.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

 1. Bazyluk M, Polowczyk T, Пособие по русскому языку для деловых людей, Poznań 1999.
 2. Bajkał. Morze Syberii. Przewodnik
 3. Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…2, Poznań 2008.
 4. Dobrowolski J. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 2001.
 5. Dobrowolski J., Тусовка. Русский язык XXI века, Warszawa 2003.
 6. Gołubiewa A., Czeczuga W., Węcławiak P., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2012.
 7. Milewski P. Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej, Kraków 2014.
 8. Rosja. Przewodnik ilustrowany, pr. zbiorowa, Kraków 2008.
 9. Strojny A., Rosja, Bielsko-Biała 2007.
 10. Szlak transsyberyjski. Moskwa-Bajkał-Mongolia-Pekin. Przewodnik, pr. zbiorowa, Bielsko-Biała 2012.
 11. Андреев М. И.,  Города России, Москва 2008.
 12. География туризма, ред. А. Ю. Александрова, Москва 2009.
 13. Лукьянова Н. С., География туризма. Туристские регионы мира и России. Учебное пособие, Москва 2010.
 14. http://www.rosjapl.info/podroze/rosyjskie-miasta-i-regiony/kolej-transsyberyjska.html [dostęp: 15.02.2017]
 15. http://www.transsib.ru/catalog.htm [dostęp: 15.02.2017].

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim z elementami języka polskiego. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na 3 ECTS (projekt).


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:17)