SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Zdrowy tryb życia w leksyce rosyjskojęzycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Zdrowy tryb życia w leksyce rosyjskojęzycznej
Kod przedmiotu 09.1-WH-KBRP-ZTZLR-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rosyjskojęzyczną leksyką związaną z tematem zdrowego trybu życia oraz doskonalenie umiejętności językowych, sprawności mówienia, pisania i czytania.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Sporządzanie wypowiedzi pisemnych i ustnych poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko pojętym zdrowym trybem życia, takim jak: zdrowe odżywianie jako styl życia (np. slow food, dieta wegetariańska, ekoprodukty, suplementy diety itd.); sport; formy aktywnego wypoczynku; aktywny tryb życia; rosyjska bania; ekologiczne kosmetyki i środki czystości; czynniki negatywnie wpływające na organizm: używki (alkohol, papierosy, narkotyki), siedzący tryb życia, niewłaściwe odżywianie itd.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, wypowiedź ustna i pisemna, praca z użyciem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie kontroli bieżącej (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej); praca projektowa.

Literatura podstawowa

Materiały zaczerpnięte ze współczesnej prasy rosyjskiej (np. Остановка: Россия! Magazyn dla uczących się języka rosyjskiego; Аргументы и факты, Огонёк i in.), ogólnodostępne teksty tematyczne, materiały internetowe.

Literatura uzupełniająca

  1. Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…2, Poznań 2008. 
  2. Gołubiewa A., Czeczuga W., Węcławiak P., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2012.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim z elementami języka polskiego.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:23)