SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język biznesu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język biznesu I
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSP-BIZ1-K-S14_gen0ZDKQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowego słownictwa i konstrukcji gramatycznych potencjalnie występujących w realnych komunikacyjnych sytuacjach biznesowych w Rosji,  w których może się znaleźć  polski przedsiębiorca. Przybliżenie mentalności rosyjskiego partnera biznesowego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Tematyka zajęć dotyczy nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych, takich jak: rozmowa kwalifikacyjna; formy etykiety służbowej: zawieranie znajomości, oficjalne formy zwracania się do partnera biznesowego, rozmowa telefoniczna; pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych (networking); organizacja kampanii reklamowej;  walne zebranie akcjonariuszy; rozwiązywanie problemów w firmie: związki zawodowe, Sąd Arbitrażowy; badanie rynku: popyt, podaż i inflacja; godzenie obowiązków służbowych z życiem osobistym biznesmena; delegacja służbowa; rozmowa z potencjalnym klientem; konferencja dla przedstawicieli handlowych; sukces w handlu - od czego zależy?.

Metody kształcenia

Praca z książką (z podręcznikiem, z oryginalnym rosyjskim tekstem publicystycznym - indywidualna i w zespole), pogadanka, metoda sytuacyjna, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z odpowiedzi ustnych i prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. I. Kabyszewa, K. Kusal, Rosyjski język biznesu w 30 dni, cz. 1, Warszawa 2003.
  2. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, Warszawa 2008.
  3. J. Siskind, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku, cz. 1-2, Warszawa 2010.
  2. С.А. Хавронина, Л.П. Клобукова, И.В. Михалкина, Курс для деловых людей: Финансы; Банки, Москва 1993.
  3. L. Fast, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2010.
  4. L. Kłobukowa, I. Michałkina, S. Chawronina, Język rosyjski w sferze biznesu, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)