SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dokumentacja służbowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dokumentacja służbowa
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSP-DOKS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawową współczesną rosyjską dokumentacją urzędową, ukształtować kompetencje komunikacyjne w zakresie rosyjskiego języka urzędowego, umiejętności komunikowania się pisemnego w sytuacjach oficjalno-urzędowych.

Celem końcowym jest wypracowanie umiejętności posługiwania się językiem urzędowym z uwzględnieniem umiejętności czytania, pisania, a w szczególności kreacji tekstu urzędowego, korespondencji, wypełniania druków zunifikowanych itp.

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca opanowanie materiału z zakresu prowadzenia dokumentacji służbowej.

Zakres tematyczny

Styl urzędowy. Wzorcowe wyrażenia i zwroty oraz leksyka specjalistyczna używane w korespondencji służbowej. Etykieta sporządzania listów urzędowych. Adres korespondencyjny. List. Telegram. Maile i odpowiedzi na maile. Dokumenty służbowe: podanie, upoważnienie, pokwitowanie, zaświadczenie, życiorys, życiorys-CV, list motywacyjny, sprawozdanie, raport, notatka wyjaśniająca i inne.

Metody kształcenia

Praca z tekstami oryginalnymi. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, samodzielne redagowanie tekstów, ćwiczenia w sporządzaniu dokumentów. Metody sytuacyjne związane z symulacją obiegu korespondencji handlowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczna praca, aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywny wynik kontroli bieżącej, pisemnych prac i sprawdzianów oraz samodzielnej pisemnej pracy zaliczeniowej.

Literatura podstawowa

  1. Акишина А. А., Формановская Н. И., Этикет русского письма, Москва 1981
  2. Демидова А. К., Смирнов  А. А., Русская коммерческая корреспонденция, Москва 1993
  3. Дмитрюк Л., Коммерческая корреспонденция, Warszawa 1970.
  4. Зиенталя Г.,  Деловой русский, Санкт-Петербург 1994.
  5. Markunas А.,Типовые фразы русского языка для делового общения, Poznań 2001.
  6. 8.Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Bondar N., Chwatow S., Kurs przygotowujący do egzaminu na międzynarodowy certyfikat z języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
  2. Intensywny kurs języka rosyjskiego dla biznesmenów polskich, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)