SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-PRAK-Pra-S14_pNadGen8JWZ1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest m.in.:

 1. zaznajomienie studentów z organizacją pracy, obiegiem informacji, strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, biura, instytucji;
 2. zapoznanie studentów z realiami w zakładzie pracy, warunkami pracy, itp.;
 3. pobudzanie zainteresowania studentów pracą zawodową w biurach tłumaczeń, instytucjach/ przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z krajami rosyjskojęzycznymi, firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, itp.;
 4. nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poznanie warunków panujących na rynku pracy;
 5. konfrontacja zdobytej wiedzy z praktyczną działalnością zawodową;
 6. zaznajomienie z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy;
 7. obserwacja postępu cywilizacyjnego (technicznego) w zakładach pracy;
 8. zaznajomienie ze wszelkimi czynnikami natury ekonomicznej i socjologicznej, które mają wpływ na przebieg pracy i kariery zawodowej,
 9. poszerzanie wiedzy i umiejętności językowych, tłumaczeniowych, komunikacyjnych i społecznych.

Wymagania wstępne

Znalezienie miejsca i ustalenie czasu odbycia praktyk z instytucją przyjmującą.

Wypełnienie dokumentacji kierującej na odbycie praktyk (skierowanie i porozumienie o organizacji praktyk).

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu:​

 1. tłumaczenia ustne i pisemne, specjalistyczne i niespecjalistyczne (z języka rosyjskiego na polski i vice versa);
 2. tłumaczenia pisemne: tłumaczenie różnych typów dokumentów dla potrzeb instytucji (korespondencji mailowej, listów, broszur, informatorów, umów, dokumentacji technicznej, itp.);
 3. odbieranie telefonów, umawianie spotkań, przygotowywanie podróży służbowych (rezerwacja lotów, samochodów, hoteli, zakup ubezpieczenia), pomoc w przygotowaniu prezentacji;
 4. analiza i opracowywanie teksów w języku rosyjskim;
 5. analiza ofert w języku rosyjskim, wsparcie w dziale zakupów/ sprzedaży;
 6. przygotowanie dokumentów w języku rosyjskim;
 7. wsparcie w organizacji pobytu obcokrajowców;
 8. przygotowywanie korespondencji w języku rosyjskim; 
 9. wsparcie w organizacji wydarzeń kulturowych, eventów;
 10. zbieranie, analiza i organizacja informacji w języku rosyjskim;
 11. pomoc w komunikacji z partnerami rosyjskojęzycznymi;
 12. pozyskiwanie informacji: wyszukiwanie interesujących pracodawcę informacji, np. na stronach internetowych;
 13. przygotowanie wypowiedzi ustnych w języku rosyjskim;
 14. uczestniczenie w czasie rozmów;
 15. wykorzystanie sprzętu komputerowego w pracy instytucji/ przedsiębiorstwa/ biura tłumaczeń (w zakresie edycji tekstów)

Metody kształcenia

Praca w grupach, Praca z tekstem (zespołowa i indywidualna). Wspólpraca z odbiorcą, klientem, partnerem. Praca kreatywna. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyki w oparciu o dokumentację (skierowanie na praktyki, porozumienie o odbyciu praktyk, dziennik praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk).

2. Podstawą do zaliczenia praktyki jest udokumentowane wykonanie prac, zadań i obowiązków, obejmujących swoim zakresem tematykę praktyk.

3. Podstawą do zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od instytucji przyjmującej studenta.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

1. Okres i czas trwania praktyk:

 • II rok (po IV semestrze, okres wakacyjny);
 • 90 godzin dla studentów stacjonarnych;
 • maksymalnie 4 tygodnie (zachowana ciągłość; maksymalnie 8 godzin dziennie).

 

2. Miejsce praktyk:

Studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie/ instytucji publicznej w miejscu zaproponowanym przez studenta i zaakceptowanym przez koordynatora praktyk.

W związku z charakterystyką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studentów w działania   w biurach tłumaczeń, instytucjach/przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z krajami rosyjskojęzycznymi w firmach turystycznych,firmach reklamowych, biurach podróży, instytucjach handlowych, instytucjach zajmujących się prowadzeniem interesów z partnerami rozyjskojęzycznymi, firmach, przedsiębiorstwach, etc. 

3. Warunki pracy:

W czasie odbywania praktyk student podlega obowiązującym w instytucji zasadom, przepisom BHP i dyscyplinie pracy. Uczelnia nie opłaca praktyk.

 

4. Dokumentacja obowiązująca studenta:

 • skierowanie na odbycie praktyk;
 • porozumienie o organizacji praktyki (na podstawie skierowania uczelni, podpisane przez obie strony porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem praktyki);
 • zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (w tym opinia i ocena wystawiona w miejscu obowiązywania praktyki);
 • dziennik praktyk.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)