SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i technika pracy tłumacza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i technika pracy tłumacza
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-OTPT-Ć-S14_genVNLAM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z warsztatem pracy tłumacza, zasadami etyki zawodowej, uwarunkowaniami prawnymi pracy tłumacza oraz narzędziami pracy i technikami stosowanymi w procesie tłumaczenia.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Rola tłumacza we współczesnym świecie (miejsca pracy tłumacza); zasady etyki zawodowej tłumaczy; działalność tłumacza przysięgłego (zasady ustanowienia, zakres kompetencji, wymogi stawiane tłumaczeniom uwierzytelnionym); prawo autorskie w pracy tłumacza; mit tłumacza naturalnego.

Warsztat pracy tłumacza: słowniki tradycyjne (dwujęzyczne, jednojęzyczne, specjalistyczne) i elektroniczne; komputer na usługach tłumacza; zdobywanie, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji.

Tłumaczenie ustne, a tłumaczenie pisemne; przekład użytkowy; tłumaczenie techniczne; tłumaczenie prawnicze; tłumaczenie tekstów specjalistycznych; tłumaczenie dialogów filmowych; przegląd typowych przykładów ilustrujących różne przypadki z zakresu pracy tłumacza.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe, dyskusja nad kwestiami spornymi, zadania domowe utrwalające materiał.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), pozytywna ocena z prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

 1. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (z dn. 25 listopada 2004 r.)
 2. Tezaurus terminologii translatorycznej, red. naukowy J. Lukszyn, Warszawa 1993.
 3. B. Z. Kielar, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 4. B. Z. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
 5. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2000.
 6. J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.
 7. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Eckstein, R. Sosnowski, Komputer w pracy tłumacza: Praktyczny poradnik, Kraków 2004.
 2. A. Dolata-Zaród, O przekładzie tekstu specjalistycznego, [w:] O nauczaniu przekładu, Warszawa 2000.
 3. Ustawa o języku polskim z dn. 07.10.1999 r. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z dn. 04.02.1994 r.).
 4. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Częstochowa 2000.
 5. Dziewańska K., Rodzina Google w służbie tłumacza. Wyszukiwanie terminologii z pomocą Internetu, [w:] „Rocznik przekładoznwaczy”, t. 3/4., red. E. Kościałkowska-Okońska, L. Zieliński, Toruń 2008.
 6. Kopczyński A., Kryteria jakości i oceny tłumaczenia, [w:] Jakość i ocena tłumaczenia, pod red. A. Kopczyńskiego, M. Kizewerter, Warszawa 2009.
 7. Mańkowska A., Pakiet SDL Trados – narzędzia pomocne w pracy tłumaczy, [w:] „Rocznik przekładoznwaczy”, t. 3/4., red. E. Kościałkowska-Okońska, L. Zieliński, Toruń 2008.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku polskim z elementami języka rosyjskiego.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)