SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty tłumaczeniowe III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe III
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WT3-K-S14_pNadGen3BA5J
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Warsztaty tłumaczeniowe II”.

Zakres tematyczny

 

Tłumaczenia ustne i pisemne w zakresie tekstów ekonomicznych i prawniczych. Analiza i korekta błędów tłumaczeniowych. Korzystanie ze znanych technik tłumaczeniowych.

Metody kształcenia

Giełda pomysłów (burza mózgów), praca ze słownikiem, praca z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z tłumaczeń wykonywanych w domu i na zajęciach.

Literatura podstawowa

WYBÓR:

 1. Wybrane teksty prawnicze, specjalistyczne i techniczne.
 2. Słowniki jedno- i dwujęzyczne: polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie, słowniki ogólne i specjalistyczne.
 3. Zasoby internetowe.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

 1. A. Bartosiewicz, Język rosyjski dla studentów ekonomii, Lublin 2007
 2. N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт. Kurs przygotowujący do egzaminu na międzynarodowy certyfikat z języka rosyjskiego, Warszawa 2010.
 3. Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, red. J. Poznański, Warszawa 2011.
 4. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, S. Stawarz, Polsko-rosyjski słownik handlowy, Warszawa-Kraków 1995.
 5. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Rosyjsko-polski słownik handlowy, Warszawa-Kraków 1995.
 6. A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2006.
 7. J. Gordon, Wzory listów i pism rosyjskich, Warszawa 2012.
 8. I. Kienzler, Коммерческая корреспонденция, Gdynia 1995.
 9. B. Kierzkowska, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa 2007.
 10. I. A. Ndiaye, B. Jedlińska, Wybrane dokumenty z komentarzami. Dla tłumaczy języka rosyjskiego. Prawo cywilne i administracyjne, Olsztyn 2011.
 11. I. A. Ndiaye, B. Jedlińska, Przekład sądowy i prawniczy. Język rosyjski, Olsztyn 2001.
 12. L. Fast, M. Zwolińska, Biznesmeni mówią po rosyjsku. Русский язык в деловой среде. Средний уровень, Warszawa 2010.
 13. L. Fast, M. Zwolińska, Biznesmeni mówią po rosyjsku. Русский язык в деловой среде. Продвинутый уровень, Warszawa 2010
 14. E. Janeczko, Wzory aktów notarialnych, Warszawa 2006.
 15. M. Kałuża, Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa 2011.
 16. I. Kienzler, Wzory rosyjskich listów handlowych z tłumaczeniami, Gdynia 1995.
 17. J. Lubocha-Kruglik, T. Zobek, A. Zych, Ekonomia. Rosyjsko-polski słownik tematyczny, Warszawa 2001.
 18. Markunas, Типовые фразы русского языка для делового общения, Poznań 2001.
 19. H. Ples, G. Bruzda, Понемногу обо всём. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów wyższych uczelni, Kraków 2001.
 20. J. Poznański, Tłumacz w postępowaniu karnym, Warszawa 2007.
 21. T. Stec, D. Szczygieł, Wzory umów i pism z zakresu prawa cywilnego, Bielsko Biała 2003.
 22. L. Świrepo, Rosyjska korespondencja handlowa, Warszawa 2007.
 23. N. Vassilenko, B. Górecka, Wzory rosyjskich dokumentów handlowych i sądowych. Образцы документов в предпринимательской деятельности и в судопроизводстве, Warszawa 2002.
 24. В. Н. Аргунов, Нотариальные услуги населению, Москва 1991.
 25. Р. И. Виноградова, Образцы нотариальных документов, Москва 1992.
 26. С. Г. Лобашкова, М. В. Игнатьева, Бизнес-курс для деловых людей, Москва 1997.
 27. И. В. Москаленко, Образцы нотариальных документов, Москва 2006.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim z elementami języka polskiego.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)