SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy II
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-02
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie  B1  wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2+

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2+ / B1 w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

 

2. Wprowadzenie elementów języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie technologii i BHP , w tym:

a. organizacja przedsiębiorstwa - struktura organizacyjna, procesy produkcyjne 

b. bezpieczeństwo w miejscu pracy  / potencjalne zagrożenia

c. materiały i ich właściwości

d. podstawowe pojęcia z chemii i fizyki

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia  przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów w semestrze (każde kolokwium sprawdza kompetencje studenta w zakresie gramatyki, struktur leksykalnych oraz sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

1.         Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, 2005

2.        Eric H. Glendinning, Technology 1, Oxford University Press, 2012

 

Literatura uzupełniająca

    Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2.    Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

4.     Clive Oxenden, Christina Latham-KoenigPaul Seligson,  New English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007

5.     Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

6.     http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)