SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-05
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu "Społeczne problemy zakładu pracy" jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz aktualnymi problemami społecznymi.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

1. Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu człowieka (praca zawodowa a życie prywatne – konflikt czasowy; obowiązki rodzicielskie). 2. Systemowe ujęcie zakładu pracy (struktura zakładu; relacje formalne i nieformalne; stosunki społeczne w grupach pracowniczych). 3. Problemy wynikające z zarządzania zespołami pracowniczymi (przywódca/kierownik, lider, podwładny; autorytet przełożonego, style kierowania). 4. Międzygeneracyjność w zakładzie pracy (problemy dotyczące współdziałania, współpracy). 5. Problemy komunikacyjne w zakładach pracy (komunikacja werbalna i niewerbalna; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna; zasady formalnej i nieformalnej komunikacji pisemnej; sztuka słuchania; zarządzanie przestrzenią w zakładzie pracy; nowe technologie informacyjne jako narzędzie komunikowania się; międzykulturowość a komunikacja zakładowa). 6.  Kultura pracy; etyczne aspekty pracy zawodowej; zobowiązania moralne pracownika; podmiotowość pracownika w zakładzie pracy. 7. Prakseologia (uwarunkowania skutecznego działania); postawy pracowników wobec innowacji. 8. Możliwości rozwoju zawodowego pracowników (aktualne problemy; instytucje i formy wsparcia). 9. Formy dokształcania i doskonalenia zawodowego. 10. Wybrane problemy zakładu pracy (kontrola; oceny pracownicze; system nagród i kar; konflikty; niepowodzenia w pracy). 11. Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie (pracoholizm; dyskryminacja; wypalenie zawodowe; mobbing). 12. Problemy zawodowe pracowników z niepełnosprawnościami.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pogadanka, pokaz, różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z progami punktowymi/procentowymi: zaliczenie przedmiotu na ocenę (zal.) - co najmniej 51%

Literatura podstawowa

 1. Czarnecki K.M., Profesjologia, Sosnowiec 2010.
 2. Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.
 3. Klincewicz K. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika. Raport z badań, Warszawa – Bydgoszcz 2013.
 4. Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002.
 5. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006.
 6. Wojtaś J. (red.), Społeczne konteksty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, Legnica 2013.
 7. Wojtaś J. (red.), Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia, Legnica 2011.
 8. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E., Klementowska A. (red.), Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, tom 1-5, Zielona Góra 2014-2018.
 2. Czapka Mirosław (red.), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, Bytom 2005.
 3. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002.
 4. Klementowska A., Pietrulewicz B. (red.), Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego, Zielona Góra 2017.
 5. Pietrulewicz B., Paszkowicz M.A. (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, Zielona Góra 2015.
 6. Plewka Cz. (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji, Koszalin 2017.
 7. Wołk Z., Kultura pracy, Sulechów 2000.
 8. „Problemy Profesjologii” – półrocznik

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 14:35)