SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropocentryzm w technice - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropocentryzm w technice
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-07.1
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podmiotową, nadrzędną rolą człowieka w otaczającym świecie uwzględniającą poznawanie i zaspakajanie potrzeb człowieka. Przetwarzanie dóbr przyrody w obiekty techniczne dostosowane do potrzeb technicznego, społecznego środowiska pracy i życia człowieka.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia i definicje. Potrzeby człowieka a rozwój myśli technicznej. Człowiek jako najistotniejszy element w systemie technicznym. Działalność twórcza człowieka i humanizacja techniki. System człowiek-obiekt techniczny. Antropocentryzm w projektowaniu. Interakcja człowiek-technika.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz. Ćwiczenia przedmiotowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład : kolokwium (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie)

Ćwiczenia: ocena prac.

Ocena łączna z przedmiotu: ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

 

Literatura podstawowa

1. Airaksinen T., Ogólna teoria wartości i jej zastosowanie w nauce i technice. Ossolineum. Wrocław 1985.

2. Bańka J., Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. Wyd. Śląsk. Katowice 1980.

3. Barszcz M. i inni, Technika. Warszawa 2008.

4. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986.

5. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Hempel L., Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. WKiŁ. Warszawa 1984.

2. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 13:44)