SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-11
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest ukształtowanie umiejętności doboru odpowiednich metod matematycznych do analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa z wykorzystaniem programów komputerowych.

Wymagania wstępne

Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I

Zakres tematyczny

1. Przegląd programów komputerowych wykorzystywanych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich i analizy danych.

2. Przykładowe zastosowania programów komputerowych do:

       a) prezentacji i analizy danych, tworzenia raportów,

       b) działań na macierzach, rozwiązywania układów równań,

       c) wyznaczania wartości funkcji, miejsc zerowych, pochodnych funkcji,

       d) obliczania całek oznaczonych i nieoznaczonych,

       e) rozwiązywania równań różniczkowych,

       f) interpolacji danych i wizualizacji graficznej wyników.

3. Wybrane metody numeryczne stosowane w zagadnieniach inżynierskich.

4. Optymalizacja - otrzymywanie rozwiązań najlepszych.

Metody kształcenia

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne (rozwiązywanie przykładowych zadań zagadnień z wykorzystaniem narzędzi komputerowych).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta ze sprawozdań i ćwiczeń w formie wyznaczonej przez prowadzącego. Każde ćwiczenie musi być zaliczone na ocenę pozytywną.

Literatura podstawowa

1.     Krzyżanowski P., Obliczenia inżynierskie i naukowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2.     Osowski S., Metody i narzędzia eksploracji danych. Wyd. BTC, Legionowo 2013.

3.     Pietraszek J., Matcad. Ćwiczenia. Wydaw. Helion, 2003.

4.     Pratap R., Matlab 7 dla naukowców i inżynierów, PWN Warszawa 2007.

5.     Zięba A., Analiza danych w naukach ścisłych i technice. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1.     Simon J., Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych. Wyd. Helion,  2006.

2.     Szukiewicz M., Program Maple w obliczeniach inżynierskich i naukowych. Wyd. Oświatowe Fosze. 2013.

3.     Waszak A., Wyrwińska A.: Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 15:33)