SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-23
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów z problematyką wykorzystania zasad zarządzania bezpieczeństwem pracy. Poznanie zmian, jakie zachodzą w organizmie człowieka podczas wykonywania pracy. Umiejętność dokonywania pomiarów i oceny wyników pomiarów antropometrycznych. Umiejętność dostosowywania warunków pracy do możliwości i ograniczeń organizmu człowieka. 

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu ergonomii, bhp, zarządzania. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka - poziom szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Ergonomia. Antropometria. Osie i płaszczyzny. Pomiary ciała ludzkiego i stanowisk pracy. Populacje specjalne. Budowa stawów. Nazewnictwo ruchów. Biomechanika kręgosłupa. Techniki podnoszenia przedmiotów. Pozycje i postawy ciała, kąty posturalne. Fizjologia pracy, wydolność fizyczna. Siła, moc i sprawność mięśni. Pułap tlenowy i dług tlenowy. 
Wprowadzenie do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg Polskiej Normy PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Założenia ogólne i cele zarządzania BHP. Planowanie działań dotyczących bhp. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, pogadanka.

Laboratorium: ćwiczenia przedmiotowe, metoda badawcza, metoda inscenizacji, metoda laboratoryjna, pogadanka, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium zaliczeniowe.

Laboratorium: zaliczenie odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów wstępnych.

Literatura podstawowa

  1. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001.
  2. Górska E.: Ergonomia - projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002.
  3. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
  4. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Lewandowski J.: Ergonomia, MARCUS, Łódź, 1995.
  2. Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1993.
  3. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
  4. Polskia Norma PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)