SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena ryzyka zawodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena ryzyka zawodowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-27
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość metod oceny ryzyka. Umiejętność pozyskania danych wyjściowych koniecznych do przeprowadzenia oceny ryzyka i oceny ryzyka zawodowego. Umiejętność wykonania oceny ryzyka i oceny ryzyka zawodowego.

Wymagania wstępne

Podstawy ergonomii, analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy,

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia z zakresu oceny ryzyka. Akty prawne dotyczące oceny ryzyka. Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka. Organizowanie oceny ryzyka w przedsiębiorstwie. Przebieg oceny ryzyka. Zasady szacowania ryzyka. Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka. Działania podejmowane w wyniku oceny ryzyka. Dokumentowanie oceny ryzyka.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Projekt: pogadanka, pomiar, analiza, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z projektu. Projekt oceniany jest na podstawie: obecności i wykonania wszystkich ćwiczeń projektowych. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia projektu i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Lewandowski J., Ergonomia. PWN Warszawa-Łódź 2001

2.      Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Praca zbiorowa pod redakcją M.Zawieski, CIOP-PIB 2007.

3.      PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

4.      ILO-OHS 2001 Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP 2001

5.      Romanowska-Słomka I., Słomka A., Ocena ryzyka zawodowego. Tarbonus Kraków 2018

Literatura uzupełniająca

1.      Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. CIOP 2000

2.      Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Praca zbiorowa pod redakcją Augustyńska D.

3.      Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – Wartości dopuszczalne. Praca zbiorowa pod redakcją Augustyńska D., Pośniak M. CIOP-PIB 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Aksentowicz (ostatnia modyfikacja: 28-04-2018 10:25)