SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-31
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie kompetencji w zakresie: rozpoznawania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej, badania i oceny skuteczności środków ochrony indywidualnej.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu fizycznego środowiska pracy, fizjologii pracy, ergonomii, zasad i metod ograniczania zagrożeń w środowisku pracy, ogólna wiedza techniczna, znajomość podstawowych procesów produkcyjnych

Zakres tematyczny

 1. Ochrony osobiste, klasyfikacja przedmiotowa i klasyfikacja według właściwości ochronnych.
 2. Klasyfikacja odzieży ochronnej ze względu na zakres ochrony.
 3. Właściwości użytkowe, ergonomiczne i biofizyczne środków ochronnych.
 4. Środki ochrony kończyn dolnych i górnych.
 5. Sprzęt ochrony głowy.
 6. Sprzęt ochrony twarzy i oczu.
 7. Sprzęt ochrony układu oddechowego.
 8. Sprzęt ochrony słuchu.
 9. Ochrona przed upadkiem z wysokości.
 10. Środki izolujące cały organizm.
 11. Sprzęt ochronny przy pracach w ciśnieniu obniżonym.
 12. Sprzęt ochronny przy pracach pod powierzchnią wody.
 13. Zasady doboru środków ochrony indywidualnej.
 14. Badania nad rozwojem środków ochrony indywidualnej, badania wytrzymałości i skuteczności ochronnych.
 15. Wymagania stawiane środkom bezpieczeństwa oraz ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 16. Warunki dopuszczenia do obrotu handlowego na rynku europejskim.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, demonstracja, dyskusja, 
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: Wykonanie wszystkich ćwiczeń i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.
Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.
 

Literatura podstawowa

 1. Comte T., Koradecka D. Założenia fizjologiczne do konstrukcji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Prace CIOP z.102, s.257. Warszawa 1999
 2. Dolecki M., Obciążenia dynamiczne działające na człowieka podczas powstrzymywania spadania z wysokości. Prace CIOP z.145, Warszawa 1990
 3. Kotarbinska E., Trynkowska D., Ochronniki słuchu. Bezpieczeństwo Pracy nr 9.
 4. Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.
 5. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018    

Literatura uzupełniająca

 1. Liwkowicz J. Rękawice biologiczne. Bezpieczeństwo Pracy nr 5
 2. Koch M., Gazoszczelna odzież ochronna. Materiały, konstrukcja i własności. W: Materiały z konferencji „Indywidualne środki ochrony przed skażeniami, WIChiR 1439/92, seria E-1, Warszawa 1992
 3. Czasopisma branżowe: Atest, Bezpieczeństwo Pracy, Przyjaciel przy pracy i inne.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 15-05-2018 22:30)