SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania BHP
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-32
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką wykorzystania zasad zarządzania bezpieczeństwem pracy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, analizy zagrożeń oraz wiadomości z zakresu ekonomiki i organizacji środowiska pracy, prawnej ochrony pracy, fizjologii pracy, ekonomicznych aspektów ergonomii.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg polskiej normy PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania.
 2. Wymagania normy PN-N-18001:2004.
 3. Wymagania prawne.
 4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  4.1. Najwyższe kierownictwo i polityka BHP - metodologia.
  4.1.1 Współudział pracowników.
  4.2. Planowanie.
  4.2.1. Wymagania ogólne i prawne.
  4.2.2. Cele ogólne i szczegółowe.
  4.3. Wdrażanie i funkcjonowanie.
  4.3.1. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia.
  4.3.2. Zasoby.
  4.3.3. Szkolenia i motywacje.
  4.3.4. Komunikacja.
  4.3.5. Dokumentacja SZBiHP oraz jej nadzór.
  4.3.6. Ryzyko zawodowe.
  4.3.7. Znaczące zagrożenia w organizacji.
  4.3.8. Wypadki przy pracy i poważne awarie.
  4.3.9. Zakupy.
  4.3.10. Podwykonawstwo.
  4.4. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
  4.5. Przegląd zarządzania.
  4.6. Doskonalenie.
 5. Powiązania między PN-N 18001:2004 i PN- EN ISO 9001:2009.
 6. ISO 45001 - Occupational health and safety.

 7. Instrukcja bezpiecznej pracy na wybranych stanowiskach i w procesach pracy.

Metody kształcenia

W - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

L - metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza.

Metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zasady oceniania egzaminu pisemnego/ustnego – pytania otwarte.

Ocena:  

2,0 – praca/odpowiedź z poważnymi błędami lub brakami.

3,0 – praca/ odpowiedź słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.

3,5 – praca/ odpowiedź przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami.

4,0 – praca/ odpowiedź dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.

4,5 – praca/ odpowiedź ponad dobra (treść, zakres i oryginalność).

5,0 – praca/odpowiedź wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, na wysokim  poziomie merytorycznym.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanego projektu.

Zasady oceniania prac projektowych

Ocena:  

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon-opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Gilewicz A., Gilewicz M., BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Warszawa 1996.
 2. Karczewski J. T., System Zarządzania Bezpieczeństwem pracy. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2000.
 3. Kowal E., (red.), Opieka zdrowotna nad pracującymi. Wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 5. Polskia Norma PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 6. Rabenda A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 7. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 8. Skuza L., Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 9. ISO 45001 - Occupational health and safety.

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz. U. Nr 259, poz. 2170 z 2005 r.
 3. PN-N18002: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka.
 4. ATEST.
 5. Bezpieczeństwo Pracy.
 6. Przyjaciel Przy Pracy.
 7. Praca i Zdrowie.
 8. Serwis BHP.

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie projektu analityczno - koncepcyjnego, opartego na problematyce bhp w wybranej gałęzi gospodarki przemysłowej lub usługowo-wykonawczej, z propozycją rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy, jak w PN-N-18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Instrukcja BHP.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:21)