SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomiczne aspekty ergonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomiczne aspekty ergonomii
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-33
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z powiązaniami między niską jakością ergonomiczną i wypadkami przy pracy, a także konsekwencjami wypadków na poziomie pracownika, zakładu pracy oraz społeczeństwa.

Wymagania wstępne

Kompetencje z zakresu ekonomii. Umiejętność logicznego myślenia, ustalania związków przyczynowo-skutkowych.

Zakres tematyczny

Jakość ergonomiczna. Koszty niskiej jakości ergonomicznej. Zarządzanie kosztami. Ciągłe doskonalenie w zakresie jakości ergonomicznej.

Analiza przyczynowo-skutkowa wypadków przy pracy i ich konsekwencji.

Koszty wypadków przy pracy na poziomie mikro (pracownik i jego gospodarstwo domowe, zakład pracy) i makro (państwo, społeczeństwo).

Rekomendacje w zakresie poprawy jakości ergonomicznej.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, case studies, projekt (realizowany w małych zespołach)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach, studium przypadków, projekt realizowany w zespołach.

Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - ndst, 51%-60% - dost, 61%-70% - dst plus, 71%-80% - db, 81%-90% - db plus, 91%-100% - bdb).

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.
 2. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, WN PWN, Warszawa 1998.
 3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe zagadnienia, red. S. Marciniak, WN PWN, Warszawa 2006.
 5. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 1998.
 6. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000
 7. Pawłowicz L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1997
 8. Piaseczki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999
 9. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002
 10. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 11. Rybarczyk W., Rozważania o ergonomii w gospodarce, Wyd. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra 2000
 12. Rybarczyk W., Suska M., Obniżanie kosztów wytwarzania poprzez samofinansujące się modyfikacje stanowisk pracy, Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra 2004
 13. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, Dom Organizatora, Toruń 2002

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 09:42)