SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-38
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  studentów z zasadami diagnostyki technicznej, która  zajmuje się bezdemontażową oceną stanu technicznego maszyn. Poznanie metod badania stanu technicznego maszyn w sposób pośredni, poprzez kontrolę własności procesów roboczych lub towarzyszących pracy maszyny, a także poprzez badanie własności wytworów maszyny, bez demontażu badanych maszyn, w oparciu o pomiar sygnałów diagnostycznych i porównaniu ich z wartościami nominalnymi.

 

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego.

Zakres tematyczny

Sposoby zużywania maszyn. Ocena stanu technicznego i analiza niewyważenia maszyny wirnikowej.  Ocena stanu technicznego łożysk tocznych. Ocena stanu technicznego przekładni zębatych. Ocena stanu technicznego agregatu. Termowizja. Wibroakustyka. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego różnych maszyn i urządzeń.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Laboratorium: pogadanka, pomiar, dyskusja, analiza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie kolokwium (min 51% na pozytywne zaliczenie)

Laboratorium: ocena sprawozdań i kolokwiów, pozytywne zaliczenie.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Kokociński Janusz, Wibroakustyczna diagnostyka maszyn, Energetyka Cieplna i Zawodowa 11 /2009
 2. Legutko stanisław, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
 3. Macha Ewald, Niezawodność maszyn, skrypt nr 237 Politechnika Opolska 2001
 4. Borkowski Stanisław, Selejdak Jacek, Salomon Szymon, Efektywność eksplowatacji maszyn i urządzeń, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006
 5. Żółtowski Bogdan, Podstawy diagnostyki maszyn, Bydgoszcz 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 3. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.
 4. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
 5. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.
 6. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
 7. Jankowiak Paweł, Badanie niezawodności linii do formowania kęsów ciasta chlebowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Nr 64 Maszyny Robocze i Transport 2011 
 8. Osypiuk Roman Wiktor,  Wycena maszyn i urządzeń, skrypt, 2007
 9. Legutko Stanisław, Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn, Eksploatacja i Niezawodność nr 2/2009
 10. Tomczyk Wiesław, Uwarunkowania racjonalnego procesu użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, Inżynieria Rolnicza 7/2005

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)