SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Toksykologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Toksykologia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-39
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych pracowników służby bhp z zagrożeniami toksykologicznymi i sposobem przeciwdziałania im.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu fizjologii pracy i higieny pracy.

Zakres tematyczny

1. Czynniki warunkujące toksyczność.

2. Podstawy prawne oznaczania substancji toksycznych i szkodliwych.

3. Obowiązki pracodawcy w ewidencjonowaniu substancji szkodliwych.

4. Karty charakterystyk oraz rejestry substancji szkodliwych.

5. Mechanizmy działania toksycznego.

6. Trucizny, zatrucia i ich przyczyny.

7. Losy trucizny w organizmie.

8. Toksykologia środków uzależniających. Prekursory i substancje o działaniu narkotycznym.

9. Obowiązki pracodawcy.

10. Toksyczność metali ciężkich i rozpuszczalników.

11. Zasady wprowadzania substancji szkodliwych do obrotu.

12. Europejski system REACH.

13. Zasady magazynowania substancji szkodliwych.

14. Ochrona środowiska naturalnego przed niekontrolowanym uwolnieniem się substancji chemicznych

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych).

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie).

Ćwiczenia: ocena zadań, prac, ocena raportów z ćwiczeń. Ocena końcowa – średnia z ocen.

Literatura podstawowa

1. Seńczuk W., Toksykologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2001

2. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca

1. Grausz T.., Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, PIP, Warszawa 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)