SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrologia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-50
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem kształcenia są wiedza i umiejętności związane z budową narzędzi pomiarowych i zasadami ich stosowania.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wielkości fizyczne, jednostki miar. Metody i sposoby pomiarów, sygnały pomiarowe. Błędy pomiarowe. Układy pomiaru i przetwarzania wielkości fizycznych. Metody pomiaru podstawowych wielkości przemysłowych. Układy regulacji programowej i śledzącej. Pomiary pośrednie i bezpośrednie, narzędzia i przyrządy do tego używane. Budowa, rodzaje i zastosowanie: suwmiarki, głębokościomierze, mikrometry, średnicówki,  sprawdziany, płytki wzorcowe, czujniki, kątomierze. Metody pomiarów: chropowatości, gwintów, kół zębatych, długości i kątów. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna). Zajęcia z ćwiczeń oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich ćwiczeń. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia ćwiczeń i kolokwium.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z progami procentowymi:

bardzo dobry (91%-100%)

dobry plus (81%-90%)

dobry (71%-80%)

dostateczny plus (61%-70%)

dostateczny (51%-60%)

niedostateczny (0%-50%)

Literatura podstawowa

1.         Domański M., Osipiuk Romański.: Metrologia techniczna w przemyśle drzewnym. Wyd. SGGW. Warszawa 2005.

2.         Dusza J., Gortat G., Leśniewski A.: Podstawy miernictwa. Oficyna Wyd. PW. Warszawa 2002.

3.         Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT. Warszawa 2004.

4.         Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Oficyna Wyd. PW. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)