SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka prac służb BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka prac służb BHP
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-IBP-P-01
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką pracy zawodowej służby bhp. Identyfikowanie zadań służby bhp; stosowania metod  odpowiednich do zadań służby bhp; właściwe organizowanie pracy służby bhp.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, analizy zagrożeń oraz podstaw zarządzania bhp.

Zakres tematyczny

Zasady ogólne organizowania służby bhp w zakładzie pracy. Uprawnienia pracownika zakładowej służby bhp. Podstawowe obowiązki służby bhp. Metody pracy służby bhp. Kontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp. Analiza stanu bhp. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Współpraca służby bhp z pracodawcą i innymi komórkami firmy. Współpraca z jednostkami spoza zakładu pracy. Profilaktyka ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgłaszanie i przedstawianie wniosków pracodawcy w zakresie wymagań bhp, oraz ergonomii na stanowiskach pracy. Uczestnictwo służby bhp w przygotowywaniu instrukcji bhp. Uczestnictwo służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego. Uczestnictwo służby bhp w postępowaniu i dokumentowaniu wypadków. Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy. Popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład problemowy (z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych), pogadanka.

Laboratorium: metoda laboratoryjna, metoda badawcza, pogadanka.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik dla służb BHP. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.
 2. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 3. Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, Warszawa 2000.
 4. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.
 5. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 6. Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 8. Ślęzak J., Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.
 9. Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Rybakowski M., Stebila J., (red.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki., Wyd. Naukowe PTP, Zielona Góra 2010.
 2. Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka; Konteksty i dylematy. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)