SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Oprogramowanie systemów zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Oprogramowanie systemów zarządzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-IBP-P-09
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z praktycznym wykorzystaniem z dostępnych programów wspomagających zarządzanie.

 

Wymagania wstępne

Matematyka, Podstawy automatyki, Podstawy zarządzania.

 

Zakres tematyczny

Treść projektowa: Wprowadzenie. Analiza struktury systemu produkcyjnego. Analiza systemów wspomagających proces wytwórczy. Metody wspomagania komputerowego w systemie zarządzania. Optymalizacja działania w przedsiębiorstwie. Modele komputerowe wspomagające magazynowanie i transport. Modele wspomagające zabezpieczenie jakości.

 

Metody kształcenia

Projekty: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia z projektowania oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich projektów.

Literatura podstawowa

  1. Wróblewski K. J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo -Techniczne, 1993.
  2. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002.
  3. Bitkowska A.: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca

  1. Abt S.: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)