SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-IBP-P-10
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z systemami do zarządzania zasobami organizacji,  zarządzania zapasami, zarządzania zdolnościami produkcyjnymi, relacjami z klientami, systemami informatycznymi do zarządzania wiedzą w organizacji, systemami informatycznymi do zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. Wykonywanie złożonych operacji planistycznych i symulacyjnych wraz z optymalizacją zarządzania łańcuchem dostaw i realizacji produkcji,zarządzanie zamówieniami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Umiejętność tworzenia prezentacji w Power Point

Zakres tematyczny

 1. Systemy ERP – zarządzanie zasobami organizacji.
 2. Systemy MRP – zarządzanie zapasami.
 3. Systemy MRP II – zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi.
 4. Systemy CRM – zarządzanie relacjami z klientami.
 5. Systemy informatyczne do zarządzania wiedzą w organizacji.
 6. Systemy informatyczne do zarządzania BHP w przedsiębiorstwie.
 7. Systemy APS – wykonywanie złożonych operacji planistycznych i symulacyjnych wraz z optymalizacją.
 8. Systemy SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw.
 9. Systemy MES – systemy realizacji produkcji.
 10. Systemy OMS – system zarządzania zamówieniami.
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie (rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi, cel, korzyści).
 12. Strategie w działalności przedsiębiorstwa.

Metody kształcenia

Praca ze źródłem drukowanym, dyskusja dydaktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć  odbywa się na podstawie ocenionych prezentacji. Na końcu odbywa się kolokwium pisemne. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z zajęć ćwiczeniowych i kolokwium z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania obydwóch pozytywnych ocen.

Literatura podstawowa

1. Lech Przemysław – Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Warszawa 2003.
2. Zalewski Wojciech - Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach, Politechnika Białostocka, 
3. Suchocka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie – komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy, CIOB-BP, Warszawa, 2000. 
Praca zbiorowa, Ocena Ryzyka Zawodowego, Wykorzystanie programu STER, CIOPBP, Warszawa, 2008. 
4. Joanna Ejdys, Urszula Kobylińska, Agata Lulewicz-Sas, ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012
5. Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka, Jerzy Kisielnicki, Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń.Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa, 2012

Literatura uzupełniająca

1. NIZIŃSKI Stanisław, ŻÓŁTOWSKI Bogdan, INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, OLSZTYN – BYDGOSZCZ - 2001r.
2.  Adriana Kaszuba-Perz, Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji, Zakład Finansów i Bankowości Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)