SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przepisy prawa w zarządzaniu środowiskiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przepisy prawa w zarządzaniu środowiskiem
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-01
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to ukierunkowanie przyszłego inżyniera na studiowanie ze zrozumieniem zagadnień prawnych oraz interpretowanie przepisów z zarządzania środowiskiem; wykorzystywania przepisów dotyczących zarządzania środowiskiem.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości i umiejętności rozumienia systemu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny

Prawo ochrony środowiska.

1. Zakres obowiązywania ustawy.

2. Definicje i zasady ogólne.

3. Polityka ekologiczna oraz programy ochrony środowiska.

4. Informacje o środowisku.

5. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

6. Opłaty za korzystanie ze środowiska

7. Inspekcja Ochrony Środowiska.

8. Odpady i katalog odpadów.

9. Zagospodarowanie przestrzenne.

10. Zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, pogadanka, opis, opowiadanie, objaśnienie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu.

Zasady oceniania prac ćwiczeniowych. Ocena:

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Literatura podstawowa

  • Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2006.
  • Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2005.
  • Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczowski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Ekonomia i środowisko, Białystok 1997.
  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:42)