SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie bhp w gospodarce rolnej i przetwórczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie bhp w gospodarce rolnej i przetwórczej
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-04
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1.    Poznanie zasad i metod ograniczania czynników szkodliwych charakterystycznych dla branży rolnej i przetwórczej
2.    Umiejętność wyboru optymalnych metod ograniczenia danego czynnika. 
3.    Umiejętność prognozowania poziomu emisji wybranych czynników szkodliwych.
 

Wymagania wstępne

podstawy ergonomii, fizjologii człowieka, podstawy technologii produkcji, fizyczne i chemiczne środowisko pracy

Zakres tematyczny

1.    Metody zabezpieczeń przed czynnikami niebezpiecznymi przy obsłudze maszyn rolnych i przetwórczych.
2.    Substancje toksyczne i pyły w rolnictwie. Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.
3.    Kształtowanie warunków akustycznych w branży rolnej i prztwórstwie spożywczym
4.    Metody ograniczania drgań mechanicznych
5.    Zasady i metody zabezpieczania stanowisk pracy przed elektrycznością statyczną.
6.    Metody kształtowania komfortu cieplnego w środowisku pracy.
7.   Znaczenie instruktażu stanowiskowego na bezpieczeństwo pracy i proces produkcji
8.   Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Laboratorium: pogadanka, pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, 
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium: Wykonanie wszystkich zadań projektowych oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do zajęć. 
Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.
 

Literatura podstawowa

1.    Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.
2.    Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
3.    Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001
4.    Górska E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperyment, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
5.    Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. Wyd. PWN, Warszawa 2001
6.   Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018    

Literatura uzupełniająca

7.    Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
8.    PN-N1800: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 15-05-2018 22:31)