SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przyczyny i rodzaje zagrożeń środowiskowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przyczyny i rodzaje zagrożeń środowiskowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-BPLR-P-07
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń środowiskowych. Umiejętność prognozowania poziomu emisji wybranych zagrożeń środowiskowych.

Wymagania wstępne

Podstawy ekologii; fizjologia człowieka, podstawy technologii produkcji.

Zakres tematyczny

  1. Pojęcie i klasyfikacja zagrożeń środowiskowych
  2. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą zagrożeń środowiskowych
  3. Skutki oddziaływania na człowieka w środowisku wybranych zagrożeń środowiskowych.
  4. Metody pomiaru i oceny wybranych czynników szkodliwych.
  5. Komputerowe metody analityczne w ocenie wybranych czynników środowiska pracy.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium: Wykonanie wszystkich ćwiczeń i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć. Zaliczenie w formie testu wiedzy z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)

 

Literatura podstawowa

1.      Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001

2.      Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001

3.      Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu. Wyd. GIG Warszawa-Katowice 1987

4.      Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. Wyd. CIOP 2000

5.      Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.

6.      Sidor T., Podstawy metrologii: Przegląd metod i przyrządów pomiarowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008.

7.      Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007

8.      Jankowski T., Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 200

Literatura uzupełniająca

1.      Kaczmarska A., D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

2.      Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997

3.      Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018    

4.      Ślezak J.,: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 15-05-2018 22:28)