SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie obiektowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-10
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Pająk
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z obiektowym podejściem do analizy i projektowania systemów, wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym środowiskiem programistycznym w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych elementów systemu informatycznego.

Wymagania wstępne

Znajomość obsługi komputera.

Zakres tematyczny

Wykład

Przypomnienie podstawowych elementów języka Pascal, podstawowe informacje o programowaniu obiektowym i zdarzeniowym. Narzędzia typu RAD i ich zastosowanie na przykładzie środowiska Borland Delphi. Podstawowe elementy modelu obiektowego. Obiekt jako element świata rzeczywistego i jego modelu. Składniki obiektu: atrybuty i metody. Klasy obiektów

Obiektowe podejście do opisu systemów, analiza struktury i działania przykładowych obiektów. Obiektowo-zdarzeniowy model programu. Realizacja przykładowego programu z wykorzystaniem obiektów dostępnych w bibliotece VCL.

Obiektowe elementy języka Pascal. Składnia definicji klasy. Definicja pól. Deklaracja i definicja metod proceduralnych i funkcyjnych. Argumenty metod przekazywane przez wartość i referencję. Proces tworzenia i usuwania obiektów: konstruktor i destruktor. Odwołania do obiektów i ich składników. Projekt, realizacja i testowanie przykładowej klasy.

Klasy wyjątków, zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków. Wykorzystanie mechanizmu wyjątków do obsługi błędów w zaprojektowanej klasie.

Przeciążanie metod. Odwołania do metod przeciążonych. Wykorzystanie metod przeciążanych do rozbudowy funkcjonalności klasy z zachowaniem przejrzystego interfejsu.

Dziedziczenie, klasa bazowa i potomna. Generalizacja i specjalizacja, przykłady hierarchii klas. Składnia definicji klasy potomnej. Wykorzystanie dziedziczenia do tworzenia klas własnych wyjątków. Realizacja przykładowej hierarchii klas opisującej rodzinę figur geometrycznych.

Ćwiczenia

Przykładowy program w środowisku Delphi. Funkcje konwersji typów, wybrane komponenty i ich własności, odwołania do własności komponentów, wprowadzanie i wyświetlanie danych przy pomocy komponentów. Instrukcja przypisania, operatory arytmetyczne, funkcje standardowe.

Wykorzystanie mechanizmu obsługi wyjątków do przechwytywania błędów w zaprojektowanym programie.

Struktura klasy, pola i metody. Definiowanie metod proceduralnych i funkcyjnych. Przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną, przykłady zastosowań. Tworzenie i usuwanie obiektów: konstruktory i destruktory. Przeciążanie metod.

Projektowanie i implementacja przykładowych klas modelujących wybrane rzeczywiste obiekty i procesy. Tworzenie aplikacji wykorzystujących obiekty zdefiniowanych klas.

Dziedziczenie, tworzenie hierarchii klas. Metody wirtualne. Projektowanie i implementacja klas wykorzystujących mechanizm dziedziczenia.

Projekt

Samodzielna realizacja aplikacji obiektowej obejmująca pozyskanie niezbędnych informacji z literatury, zaprojektowanie wymaganych algorytmów i interfejsu użytkownika oraz implementację z wykorzystaniem omówionych elementów narzędzia programistycznego.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Ćwiczenia: zadania problemowe, analiza przypadków, praca indywidualna

Projekt: projekt realizowany indywidualnie lub w grupie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzonego w formie pisemnej

Ćwiczenia: pozytywna ocena końcowa wyznaczona na podstawie ocen z kolokwium i odpowiedzi ustnych

Projekt: przygotowanie i zaliczenie projektu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002,
  2. Pacheco X., Teixeira S., Delphi 6. Vademecum Profesjonalisty, tom I i II, Helion, Gliwice 2002,
  3. Spolsky J., Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programistów, MIKOM, Warszawa 2001,
  4. Weisfeld M., Myślenie obiektowe w programowaniu, Helion, Gliwice, 2010,
  5. Wojtuszkiewicz K., Programowanie strukturalne i obiektowe (Tom 2. Programowanie obiektowe), PWN, Warszawa, 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Pamuła T., Aplikacje w Delphi. Przykłady, Helion, Gliwice 2011,
  2. Pamuła T., Krawiec S., Programowanie strukturalne i obiektowe w Delphi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005,
  3. Sadowski T. M., Praktyczny kurs Delphi, Helion, Gliwice 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 14:30)