SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Reinżynieria procesów w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Reinżynieria procesów w logistyce
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZL-D-17
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod prezentacji, monitorowania i oceny  procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym dla uzyskania istotnego usprawnienia wg krytycznych miar wydajności , takich jak: koszt, jakość czas.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami. Zarządzanie projektem i innowacjami Badania Operacyjne.

Zakres tematyczny

Wykład

Geneza, Istota i znaczenie zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Identyfikacja procesów, metody notacji procesów, klasyfikacja systemów workflow. Dokumentowanie przebiegu procesów w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów pracy w przedsiębiorstwie. Ocena procesów wg kryteriów ilościowych i jakościowych. Mierniki procesów oraz monitorowanie procesów umożliwiające poprawę efektywności działania i tym samym zwiększania elastyczność na zmiany na rynku. Procesowe podejście do badania efektywności w przedsiębiorstwie Analiza niepowodzeń. Usprawnianie procesów biznesowych poprzez outsourcing. Automatyzacja procesów biznesowych (produkcyjnych i logistycznych) oparta na implementacji technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.

Projekt:

Re-inżynieria procesowa w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt wg założeń prowadzącego z tematyki przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.   Muller R., Rupper P.: Process reengineering. Optymalizacja procesów zorientowanych na klienta. Wydawnictwo Astrum, Warszawa 2000.

2.   Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W..: Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

3.   Krawczyk S., Logistyka teoria i praktyka. Tom 1 i 2, 2011, Dyfin

Literatura uzupełniająca

1.   Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Wyd. Placet, Warszawa 2002.

2.   Muhlemann Alan, Oakland John: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN Warszawa 1992.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 20:58)