SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Matematyczne wspomaganie decyzji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Matematyczne wspomaganie decyzji
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-01
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodami matematycznymi wspomagającymi podejmowanie decyzji i optymalizację oraz nabycie przez studentów umiejętności formułowania problemów z zakresu bhp z zastosowaniem optymalizacji wielokryterialnej.

Wymagania wstępne

Podstawy matematyki i informatyki.

Zakres tematyczny

Decyzje i teoria podejmowania decyzji. Elementy programowania matematycznego. Elementy teorii grafów i sieci oraz teorii gier. Optymalizacja - budowa modelu matematycznego, zadania minimalizacji i maksymalizacji jednego kryterium. Optymalizacja wielokryterialna i jej zastosowania. Modelowanie preferencji i formułowanie problemów. Optymalizacja w warunkach niepewności i logika rozmyta w podejmowaniu decyzji. Rozwiązanie kompromisowe. Kolektywne podejmowanie decyzji optymalnych. Systemy komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji. Gry decyzyjne, strategiczne i kooperacyjne.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań - analitycznie i z wykorzystaniem programów komputerowych, dyskusja nt. przygotowanych zagadnień z zakresu podejmowania decyzji optymalnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin pisemny (min 50% na pozytywne zaliczenie)

Laboratorium – Wykonanie i pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań przewidzianych programem nauczania. Ocena z laboratorium jest średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.       Kaliszewski I.,  Wielokryterialne podejmowanie decyzji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

2.       Krawczyk S., Programowanie matematyczne zbiór zadań. Wyd. PWE Warszawa 1980.

3.       Straffin P.D.,Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

4.       Wilson R.J., Wprowadzenie do teorii grafów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.

Literatura uzupełniająca

1.     Dąbrowski A., Schumann A., Woleński J., Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje. Copernicus Center Press: 2015.

2.     Grzymkowski R., Hetmaniak E., Kiełtyka S., Elementy programowania matematycznego. Wyd. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2004.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 15:52)