SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-16
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym źródłach zagrożeń życia i zdrowia, zasadach postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń technicznych.

Wymagania wstępne

Podstawy bezpieczeństwa pracy w tym analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

Europejska Dyrektywa Maszynowa i jej zakres przedmiotowy. Identyfikacja zagrożeń mechanicznych w procesach pracy. Barwy, znaki i sygnały bezpieczeństwa. Oznakowanie towarów niebezpiecznych. Analiza przedmiotowa i podmiotowa minimalnych wymagań w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozp. M. Gospodarki z dnia 30. 10. 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Działania dostosowawcze. Rola Rozporządzeń i Norm zharmonizowanych w koncepcji kształtowania technicznego bezpieczeństwa pracy. Znak CE i nabywanie maszyn. Rozpoznanie wybranych technicznych źródeł czynników powodujących wypadek w odniesieniu do maszyn, urządzeń i narzędzi technicznych: Ogólne wymogi bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń. Zagrożenia mechaniczne i ich badania - strategia doboru technicznych środków ochrony. Odległości bezpieczeństwa i ich modelowanie. Dobór osłony, urządzeń ochronnych i urządzeń zabezpieczających. Przegląd urządzeń do zatrzymania awaryjnego maszyn. Wybrane problemy bezpieczeństwa maszyn w przemyśle 4.0.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, przeglądowy z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne w formie testu – min 60% prawidłowych odpowiedzi na pozytywne zaliczenie.

Laboratorium: zaliczenie ćwiczeń prezentacji ustnej lub pracy kontrolnej. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Dziennik Urzędowy UE L 157/24, 9.6.2006.
 2. Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Poradnik dla pracodawców. PIP, Warszawa 2013.
 3. Modern trends in ergonomics and occupational safety / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski, Ivana Tureková. Zielona Góra. Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.
 4. Gilewicz A., Gilewicz M., BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Warszawa 1996.
 5. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2012.
 6. Scientific and practical aspects of safety engineering / (Red.) Dudarski, G., Martinka, J., Rybakowski, M., Zielona Góra, Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016.
 7. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Wybór przepisów. Tom III. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.
 8. Ustawy i Rozporządzenia tematycznie związane z problematyką prowadzonych zajęć.

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r., w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz. U. Nr 259, poz. 2170 z 2005 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).
 4. Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP

Uwagi

Obowiązkowe przygotowanie indywidualnej prezentacji tematycznej na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:54)