SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie społecznym środowiskiem pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie społecznym środowiskiem pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-18.1
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy dotyczącej zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz umiejętności doboru właściwych metod, środków zarządzania społecznym środowiskiem pracy.

Wymagania wstępne

Podstawy organizacji i zarządzania.

Zakres tematyczny

Społeczne środowisko pracy i zarządzanie – definicje, modele, strategie. Kultura organizacyjna. Komunikowanie się w organizacji. Planowanie i pozyskiwanie pracowników. Motywowanie pracowników. Ocenianie pracowników. Zarządzanie personelem oparte o wiedzę i kompetencje. Rozwój pracowników. Zarządzanie zmianą. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Formy zatrudniania pracowników.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: ćwiczenia, dyskusja, praca zespołowa, praca pisemna, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne w formie testu – min 51% na pozytywne zaliczenie.

Ćwiczenia: pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć. Wykonanie projektu zespołowego oraz jego pozytywna ocena. Przygotowanie i zaprezentowanie treści w ramach ćwiczeń i ich pozytywna ocena.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.
  2. Chruden H.J., Sherman A.W., Managing Human Resources, Palo Alto 1984.
  3. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
  4. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007.
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Kraków 2007.
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Moreland N., Work-related learning in higher education, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
  2. Yorke M., Employability in higher education: what it is – what it is not, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
  3. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2018 11:43)