SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy wiedzy z zakresu prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-pod.wiedz.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 16
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 84
(w tym jako e-learning)
5,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Uzyskanie  przez  studentów  podstawowej  wiedzy  z  zakresu  części  ogólnej  prawa  cywilnego.Nabycie  przez  studenta  wiedzy  z  zakresu  prawa  rzeczowego  i  zaznajomienie  go  z  instytucjami  tej  części  prawa  cywilnego. Nabycie  przez  studenta  wiedzy  z  zakresu  prawa  zobowiązań  i  zaznajomienie  go  z  instytucjami  tej  części  prawa  cywilnego. Małżeńskie ustroje majątkowe, zarząd majątkowym, zarząd przez rodziców  majątkiem dziecka, odpowiedzialność małżonków za długi oraz przesłanki dziedziczenia nieruchomości. Nabycie  przez  studenta  podstawowej  wiedzy  z  zakresu  materialnego  prawa  administracyjnego  i  postepowania  administracyjnego. Zaznajomienie  go  z  instytucjami  prawa  administracyjnego. Nabycie  przez  studenta  wiedzy  z  zakresu  Źródła informacji o nieruchomościach. Uzyskanie  przez  studentów  podstawowej  wiedzy  z  zakresu  gospodarki przestrzennej biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy praw. Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami. Zapoznanie studentów z podstawowym zakresem pojęciowym, głównymi uregulowaniami prawno – administracyjnymi i sposobami gospodarowania różnego rodzaju nieruchomościami mieszkalnymi. Zapoznanie studentów z podstawowym zakresem pojęciowym, głównymi uregulowaniami prawno: gospodarka rolna, leśna i wodna. Nabycie  przez  studenta podstawowej   wiedzy  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych. Zapoznanie studentów z problematyką udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Wymagania wstępne

Forma zaliczenia:

test Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu sprawdzającego.

Zakres tematyczny

Podmioty  prawa  cywilnego –   osoby  fizyczne  i  osoby  prawne. Przedsiębiorcy  i  ich  oznaczenie .Zdolność  prawna  i  zdolność  do  czynności  prawnych. Czynności  prawne. Zawarcie  umowy . Forma  czynności  prawnych . Wady  oświadczenia  woli . Przedstawicielstwo . Terminy. Przedawnienie  roszczeń. Mienie  jako  kategoria  prawa  cywilnego. Mienie  państwowe , samorządowe i  prywatne. Pojęcie  rzeczy  ruchomych  i  nieruchomości. Definicja  nieruchomości. Rodzaje  nieruchomości. Pojęcie  części  składowych  nieruchomości. Pojęcie  przynależności  i  pożytków. Własność- pojęcie  i  ochrona. Współwłasność . Użytkowanie  wieczyste. Ograniczone  prawa  rzeczowe  ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  praw  na  nieruchomości. Zasady  nabywania  nieruchomości  przez  cudzoziemców. Ograniczenia  w  nabywaniu  nieruchomości  rolnych  i  leśnych  przez  obywateli  państw  Unii  Europejskiej. Istota  stosunku  zobowiązaniowego. Strony  i  przedmiot  tego  stosunku. Ogólne  zasady  zawierania  umów. Zasada  swobody  zawierania  umów. Tryb  zawarcia  umowy – oferta , aukcja , przetarg. Niedozwolone  klauzule  umowne. Odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania. Ochrona  wierzyciela  w  razie  niewypłacalności  dłużnika. Umowy  o  korzystanie  z  nieruchomości   - najem , dzierżawa , leasing , timesharing. Małżeńskie ustroje majątkowe, zarząd majątkowym, zarząd przez rodziców  majątkiem dziecka, odpowiedzialność małżonków za długi oraz przesłanki dziedziczenia nieruchomości. Zasady  ogólne  prawa  administracyjnego. Struktura  i  kompetencje  organów  administracji  publicznej. Władza  państwowa  i  samorządowa. Właściwość  rzeczowa  i  miejscowa  organów  w  postepowaniu  administracyjnym. Strony  postepowania  administracyjnego  i  ich  pełnomocnicy. Decyzje  i  postanowienia. Odwołania. Postępowanie  sądowoadministracyjne. Administracyjne  postepowanie  egzekucyjne. 

1) system planowania przestrzennego w Polsce; 2) dokumenty planistyczne: a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ich rola i znaczenie w procesie kształtowania kierunków rozwoju i polityki przestrzennej na poszczególnych poziomach administracji państwowej, zakres ustaleń dokumentu, procedura realizacji i tryb uchwalania, różnice pomiędzy dokumentami, skutki finansowe przyjęcia do obiegu prawnego dokumentu jakim jest plan miejscowy; 3)  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - dokumenty administracyjne wydawane na podstawie obowiązujących przepisów prawa , w tym ustawy Kodeks administracyjny: a) decyzja o warunkach zabudowy, b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ich rola i znaczenie w procesie kształtowania kierunków rozwoju i polityki przestrzennej gminy, zakres ustaleń, różnice pomiędzy poszczególnymi decyzjami, skutki prawne wydania decyzji administracyjnej, procedura realizacji i wydania. 

Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Pojęcie zasobu nieruchomości.

Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Preferencyjny obrót nieruchomościami. Zasada jawności obrotu nieruchomościami. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej. Ustalenie cen i zasady udzielania bonifikat. Ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Pojęcie trwałego zarządu. Prawo pierwokupu nieruchomości. Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty.

Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi, Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi, Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa.

Podstawy rolnictwa

Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne

Użytki rolne i ich rodzaje

Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości

Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji

Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Podstawy leśnictwa

Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów

Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu

Przestrzenny podział lasów

Grunt zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce

Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi

Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych

Podstawy gospodarki wodnej

Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym

Linia brzegowa

Obciążenia nieruchomości przyległych do wód powierzchniowych płynących

Zasady korzystania z wód i ochrona wód

Pozwolenie wodnoprawne.

Podstawowe  pojęcia  związane  z  ochrona  danych  osobowych. Organy  ochrony  danych  osobowych. Zasady  przetwarzania  danych  osobowych.

1)     Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych,

2)     Podmioty ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)     Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy,

4)     Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

 

Metody kształcenia

Wykład – wykład  konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem  zaliczenia  przedmiotu   jest  uzyskanie  pozytywnej  oceny  z  zaliczenia przeprowadzonego  w  formie    ustnej

Literatura podstawowa

1.Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964 r. Kodeks  Cywilny ( Dz. U. Nr 16 , poz. 93 ,    z późn. zm. );

2. Prawo  cywilne.zarys  części  ogólnej- A.Wolter , J.IGNATOWICZ , LEXISNEXIS WARSZAWA 2009

3. Prawo  cywilne – część  ogólna – z. radwański , C.H.BECK , WARSZAWA  2011 R.

2. prawo  rzeczowe – j.ignatowicz , k.stefaniuk , lexisnexis , warszawa 2012 r.

3. prawo  rzeczowe -  a.doliwa , c.h. beck 2012 r.

4. prawo  rzeczowe – a.k.dadańska  , c.h.beck 2012 r.

  1. zobowiązania. częśc  ogólna- a.olejniczak , z.radwanski , c.h. beck 2012 r.
  2. zobowiązania – zarys wykładu , w. czachórski , a. brzozowski , m. safjan , e. skowrońska – bocian , warszawa 2007 r.

Literatura uzupełniająca

1.PRAWO CYWILNE.CZĘŚĆ  OGÓLNA I  ZOBOWIĄZANIA. KAZUSY – J. CZYSZEK , SZ. CZYSZEK , F. ZOLL  ,WOLTERS KLUWER 2012 R.

2.PODSTAWY  PRAWA  CYWILNEGO  I  HANDLOWEGO – E.GNIEWEK , WYDAWNICTWO  UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO , WROCŁAW 1998 R.

3. PRAWO  CYWILNE  DLA  STUDENTÓW  ADMINISTRACJI – Z. SZCZUREK , ZAKAMYCZE 2001 R.

4. ORZECZNICTWO 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:47)