SylabUZ

Biologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Botanika ogólna Wykład (30/18), Laboratorium (45/27) 6 Tak Nie
Chemia ogólna i nieorganiczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/6), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
PW1a - Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
PW1b - Podstawy analizy danych i prezentacji wyników Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Zoologia bezkręgowców Wykład (15/9), Wykład/Zdalne (15/9), Laboratorium (35/21) 6 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biofizyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Botanika systematyczna Wykład (20/12), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Chemia organiczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Ćwiczenia terenowe z botaniki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy ergonomii Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (15/15) 1 Nie Nie

PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nasze zasoby do analizy tych danych: ptaki jako case study

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie

PW2b - Koncepcja bioindykacji w ekologii i ochronie środowiska - kukułka jako wskaźnik różnorodności biologicznej

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
PW3a - Wstęp do biotechnologii Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
PW3b - Biotechnologia żywności Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie

PW4a - Ekologia człowieka

Wykład (15/9) 2 Nie Nie

PW4b - Ekologia ewolucyjna

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Zoologia kręgowców Wykład (15/9), Wykład/Zdalne (10/6), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia funkcjonalna człowieka Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 6 Tak Nie
Biochemia 1 Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Prakseologia Wykład/Zdalne (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie

PW5 - Przedmiot z oferty ogólnouczelnianej

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
PW6a - Analiza instrumentalna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
PW6b - Elementy analizy chemicznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Statystyka dla przyrodników Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia 2 Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Ćwiczenia terenowe z ekologii Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Ekologia ogólna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9), Ćwiczenia / Zdalne (15/9) 2 Tak Nie
Fizjologia roślin Wykład (45/27), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mikrobiologia ogólna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
PW10a - Teriologia Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
PW10b - Biologia zwierząt łownych Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
PW7a - Muzealnictwo i preparatyka zoologiczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
PW7b - Zwierzęta ogrodów zoologicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie

PW8a - Ekologia dzierzby gąsiorka - zamaskowany wróblak wyglądający jak mały drapieżnik

Wykład (15/9) 2 Nie Nie

PW8b - Zastosowanie zasad bioindykacji w ekologii i ochronie przyrody ? pospolite gatunki ptaków krajobrazu rolniczego wykorzystywane jako wskaźniki HNVf we Włoszech i w Polsce

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
PW9a - Wybrane elementy biologii człowieka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
PW9b - Pochodzenie i rozwój człowieka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia komórki Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 4 Tak Nie
Fizjologia zwierząt Wykład (30/18), Laboratorium (45/27) 4 Tak Nie
Genetyka Wykład (30/18), Laboratorium (40/24) 5 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/30) 1 Nie Nie
PW11a - Ecology of cities Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
PW11b - Birds and people Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
PW12a - Field methods Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
PW12b - Urban parks Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
PW13a - Ekologia wód śródlądowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 5 Nie Nie
PW13b - Hydrobiologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ewolucjonizm Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Immunologia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Ochrona środowiska Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/6) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (0/0) 10 Nie Nie
PW14a - Analiza porównawcza białek z wykorzystaniem algorytmu semihomologii genetycznej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
PW14b - Oszacowanie istotności podobieństwa porównywanych sekwencji białkowych. Metody analizy porównawczej sekwencji Wykład (15/9) 1 Nie Nie
PW15a - Zastosowanie modelu Markowa w różnych dziedzinach bioinformatyki Wykład/Zdalne (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
PW15b - Statystyczne i niestatystyczne metody analizy porównawczej białek Wykład/Zdalne (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
PW16a - Biotechnologia roślin Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
PW16b - Technologie remediacji Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
PW17a - Fitoindykacja Wykład (15/9) 1 Nie Nie
PW17b - Szata roślinna Polski Wykład (15/9) 1 Nie Nie
PW18a - Ekofizjologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
PW18b - Biotechnologia w ochronie środowiska Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 3 Nie Nie