SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

World Religions - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu World Religions
Kod przedmiotu 08.9-WH-UZ-K-WR-1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Kulturoznawstwo
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Acquaintance with 1) diversity of religions, 2) history of particular religions 3) relations between diverse religious doctrines, 4) basic issues in religious studies.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

1) Diversity of types of theories on religion, types of religions, aspects of religiosity.
2) Science of religions and religiology, theology and philosophy of religion.
3) Sociological, psychoanalytical and sociobiological explanations of religion.
4) The origin of Homo sapiens and its religious behavior.
5) Prehistoric religions and shamanism.
6) Confucianism.
7) Taoism.
8) Hinduism.
9) Buddhism.
10) Religion of Zoroaster.
11) Judaism.
12) Christianity.
13) Islam.

Metody kształcenia

Talk, lecture, work with sources, discussion, usage of multimedia technologies.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Particular classes will be ranking according to activity, multimedia presentation and verbal test. The condition of ranking the whole course will be a positive assessment of dissertation on particular subject presented in the course.
Grading conditions: (1) multimedia presentation (grade), (2) active participation in discussion (grade), (3) oral test (grade). Final grade: mean value (1)-(3).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 135 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Armstrong  Karen, A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam, Gramercy Books, 2004.

Aslan Reza, No god but God: The Origins, Evolution and Future of Islam, Random House Trade, 2006.

Eliade Mircea, History of Religious Ideas vol. 1-3 (whatever edition).

Jones Lindsay (ed.), Encyclopedia of Religion, vol. 1-14, Thomson Gale, 2005.

Keown Damien, Buddhism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000.

Krishna-Dwaipayana Vyasa,  Simon Brodbeck (Introduction), The Bhagavad Gita, Penguin, 2003.

 Lao Tzu, Tao Te Ching, Vintage, 1989

Smith Huston, The World's Religions, HarperCollins Publishers, 2009.

The Bible, (whatever english ed.).

The Quran, (whatever english ed.).

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2018 10:06)