SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia montażu i demontażu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia montażu i demontażu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-49_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień technologii napraw oraz remontów maszyn i urządzeń. Zapoznanie studentów z procesami montażu i demontażu części maszyn.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy technologii budowy maszyn, eksploatacja maszyn, metrologia i systemy pomiarowe.

Zakres tematyczny

Informacje ogólne. Rodzaje napraw i remontów. Kolejność działań naprawczych. Demontaż maszyn. Operacje przygotowawcze (mycie, suszenie, weryfikacja zużycia itp.). Ocena możliwości demontażu elementów maszyn. Technologie regeneracyjne: mechaniczne, spawalnicze, laserowe, plazmowe, elektrochemiczne, elektroiskrowe.
Demontaż wybranych elementów niemetalowych (opon, taśm etc.). Technologie napraw wybranych elementów i zespołów maszyn. Pomiary i kontrola elementów po naprawie. Montaż części, zespołów i maszyn po naprawie. Narzędzia i oprzyrządowanie do demontażu i montażu. Organizacja procesów napraw i remontów. Wykorzystanie
programów zarządzających polityką remontową maszyn.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami oraz indywidualna praca podczas opracowania zagadnień i ćwiczeń projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji w ramach zajęć. Ocenie podlega projekt procesu technologicznego naprawy wybranych części maszyn - demontażu i montażu.

Literatura podstawowa

1. Ratajczak A, Tomkowiak P, Wieczorowski K. Technologia remontów maszyn i urządzeń technologicznych. Warszawa PWN, 1982;
2. Wronkowski J., Paszkowski B., Wojdak J. Remont maszyn: demontaż, naprawa elementów, montaż. Warszawa WNT, 1987;

3. Kazarcew W. Remont maszyn. Warszawa PWRiL, 1966;
4. Niewczas A., Ludew R., Rosiński W. Technologia naprawy pojazdów. Radom WSI, 1984;
5. Cypko J., Cypko E. Podstawy technologii i organizacji naprawy pojazdów mechanicznych. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989;

Literatura uzupełniająca

1. Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J. Technologia napraw pojazdów samochodowych. Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
2. Cempel Cz., Tomaszewski F.: Diagnostyka Maszyn. Wyd. MCNEMT, Radom 1992.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 12-09-2018 21:25)