SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane metody sterowania układami mechanicznymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane metody sterowania układami mechanicznymi
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-58_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami wybranych metod  sterowania  układami  mechanicznymi,  istota  sterowania,  podstawy  matematyczne sterowania układami mechanicznymi. Przedstawienie metod i narzędzi rozwiązywania  zagadnień sterowania układami mechanicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mechanice i budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Analiza  matematyczna  wraz  z  elementami  rachunku  prawdopodobieństwa  i  statystyki matematycznej, umiejętnośćposługiwania narzędziami informatycznymi, Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:


Pojęcia układów regulacji i sterowania. Przykłady obiektów dynamicznych z układem sterowania. Stabilność – określenia podstawowe. Pojęcie zbiorów granicznych, punkty stacjonarne, atraktory. Stabilność układów  liniowych  i  nieliniowych.  Przykłady  badania  stabilności.  Częstotliwościowe kryteria  stabilności.  Dynamika  obiektów  starowania  (robotów  manipulacyjnych).  Klasyczne regulatory P, PD i PID. Układy sterowania oparte oodwrotny model dynamiki obiektu. Adaptacyjne układy sterowania. Odporne układy starowania obiektów o niepewnej dynamice.


Treść laboratoryjna:


Matlab/  Scilab  –  narzędzia  do  modelowania  układów  dynamicznych,  podstawowe  zasady użytkowania.  Matematyczne  modelowanie  wybranych  obiektów  dynamicznych.  Modelowanie obiektów  dynamicznych  ze  sterowaniem  bez  sprzężenia  zwrotnego.  Modelowanie  obiektów dynamicznych  z  układem  automatycznej  regulacji.  Badanie  stabilności  układu  automatycznej regulacji. Regulatory – dobór nastaw.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca  indywidualna  i  zespołowa  w  trakcie  realizacji  ćwiczeń laboratoryjnych.  Prezentacja
rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. M. Krstic, I. Kanellakopoulos and P. Kokotpvic, Nonlinear and Adaptive Control Design, Wiley, New York, 1995.
  2. T. Kaczorek, Teoria sterowania i systemów, WNT, Warszawa, 1999
  3. H. Górecki, Algorytmy i programy sterowania, WNT,Warszawa, 1980
  4. Z. Bubnicki, Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca

  1. K. Ogata, Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania, WNT, Warszawa 1974
  2. M.W. Spong i M. Vidyasagar, Dynamika i sterowanie robotów, WNT, 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 12-09-2018 22:14)