SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-14_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami z zakresu zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Poznanie metod i procedur oceny jakościowej wyrobów, usług i działań. Poznanie podstawowych koncepcji w zarządzaniu jakością. Zapoznanie z zapisami norm jakościowych  ISO9OOO, normy branżowe. Omówienie podstawowych procedur wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

Wymagania wstępne

Matematyka, Metrologia i systemy pomiarowe, umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie jakości i jej definicje. Podstawowe czynniki wpływające na przebieg i jakość procesów produkcyjnych. Aspekty i kryteria oceny jakości – cechy i charakterystyki. Niezawodność, funkcje niezawodności. Systemy jakości według norm serii PN-ISO 9000: podstawy i terminologia. Zarządzanie jakością wg normy PN-EN-ISO 9001. Dokumentacja systemu zapewnienia jakości. Wdrażanie systemów zarządzania jakością.  Jakość procesów, jakość pracy, jakość wyrobów, służby jakości. Inżynieria jakości w użytkowaniu.   TQM – Zarządzanie przez jakość, Cele zarządzania przez jakość, koncepcja i wdrażanie. Six sigma – zarządzanie jakością przez pomiar skuteczności działań. Podstawowe zasady  Six sigma, wdrażanie systemu, zastosowanie metod statystycznych. Wybrane narzędzia zarządzania jakością. 

Laboratorium:

Ocena jakości wybranego produktu. Wyznaczanie funkcji niezawodności dla wybranych urządzeń. Tworzenie mapy przepływu procesu dla zadanego zadania produkcyjnego. Elementy dokumentacji SZJ zgodne z PN-EN ISO 9001 – dyskusja, ocena porównawcza. Stosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością. Six sigma – wyznaczanie sigmowej miary jakości dla wybranych wyrobów/procesów. Statystyczne Miary Jakości w Six Sigma, wyznaczanie zdolności krótkotrwałej i długotrwałej procesu.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny oraz  z wykorzystaniem środków multimedialnych. Praca z literatura fachową. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium (waga 0.6) oraz (opcjonalnie) oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej (waga 0.4). 

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Hamrol Adam, Mantura Władysław: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
  2. Hamrol Adam: Zapewnianie jakości w procesach wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1995
  3. Praca zbiorowa, red. Tabor Adam, Zając Andrzej, Rączka Marek: Zarządzanie jakością Tom I – Jakość i systemy zapewnienia jakości, Tom II –Jakość w procesach wytwarzania – podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych.  Kraków 2000
  4. M. Urbaniak: Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2004,
  5. M. Urbaniak: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  6. Normy ISO serii 9000,

Literatura uzupełniająca

Miesięczniki:

  1. Problemy Jakości,
  2. Normalizacja

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 22-05-2018 12:38)