SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej
Kod przedmiotu 04.9-WH-FRSP-EWEP-Ć-S14_genB6XUZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekonomii i prawoznawstwa.  Rozumienie istoty prawa  i jego funkcji. Prawidłowe rozumienie i  używanie oraz pojęć języka prawnego i języka prawniczego w takich obszarach jak nazwy aktów prawnych i ich hierarchia ze względu na moc prawną,  powszechne i wewnętrzne obowiązywanie prawa, zasada demokratycznego państwa prawa. Ponadto student powinien poznać teoretyczne podstawy ekonomii, zaznajomić się z prawami, które rządzą procesami gospodarczymi, zdobyć wiedzę na temat podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej, a także poznać mechanizmy wspierające proces podejmowania decyzji ekonomicznych. Powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych praw rynkowych, a w rezultacie umieć dostrzec wpływ tworzonego prawa na procesy i mechanizmy rynkowe i zdawać sobie sprawę z przenikania oraz dużego wpływu na siebie nawzajem obydwu materii. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie prawa  – prawo  jako  zjawisko  społeczne, wieloznaczność terminu prawo, funkcje prawa .
 2. Prawo a inne regulatory zachowań
 3. Wzajemne stosunki między prawem  a państwem – prawo jako zjawisko polityczne, określenie związków prawa i państwa.
 4. Normy prawne – język prawa (rodzaje wypowiedzi, język prawny i język prawniczy)
 5. Przepis prawny – norma a przepis prawny, rodzaje norm i przepisów prawnych, zasady prawa i ich rodzaje.
 6. Obowiązywanie prawa – pojęcie obowiązywania, obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.
 7. System prawa – pojęcie i rodzaje systemów, pojęcie systemu prawa, elementy systemu prawa, zasada niesprzeczności norm, luki w prawie oraz sposoby ich usuwania, podział prawa na gałęzie.
 8. Tworzenie prawa – pojęcie: źródeł prawa i ustawodawcy (ustawodawca racjonalny).
 9. Podstawowe definicje wprowadzające. Pojęcie mikro- i makroekonomii.
 10. Modele konkurencji rynkowej: konkurencja doskonała, oligopol, monopol.
 11. Pojęcie i funkcje rynku, jego klasyfikacja. Pojęcie popytu i podaży. Rola ceny. Elastyczność popytowa i podażowa.
 12. Pojęcie produktu i dochodu narodowego. Podstawowe problemy gospodarki w ujęciu makro.
 13. Rola państwa w gospodarce. Pojęcie i funkcje budżetu państwa.
 14. Znaczenie pieniądza w system bankowy. Popyt i podaż pieniądza. Systemy walutowe. Funkcje banków. Bank Centralny – rola i znaczenie.
 15. Cykl koniunkturalny – definicja i fazy, teorie wahań cyklicznych. Polityka państwa a cykl koniunkturalny. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia warsztatowe z zastosowaniem metod interaktywnych, praca z dokumentem źródłowym  – analiza tekstów aktów prawnych, metoda sytuacyjna, klasyczna metoda problemowa.   

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnego udziału w zajęciach, kolokwium w formie pisemnej.

Literatura podstawowa

1.       Seidler, G. L., Groszyk, H., Pieniążek, A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.

2.       Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

3.       Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002.

4.       Rot H., Wstęp do nauk prawnych, Wrocław 1994r.

5.       L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006.           

6.       Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulika, Warszawa 2007;

Literatura uzupełniająca

1.       E. Zieliński, Wstęp do nauki o państwie i polityce, Warszawa 2001;

2.       E. Zieliński Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001;

3.       A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia nauki o władzy, państwie i prawie w perspektywie Unii Europejskiej, Toruń 2000;

4.       S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010;

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)