SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia Rosji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia Rosji
Kod przedmiotu 08.3-WH-FRSP-HSTR-Ć-S14_genYE7UF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Słuchacz musi w podstawowym stopniu interpretować przemiany kulturowe, społeczne na ziemiach rosyjskich od średniowiecza do XX w. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

1. Ruś Kijowska i dziedzictwo kulturowe. 2. Narodziny potęgi Moskwy. 3. Dawna Rosja i jej związki z Bizancjum i innymi krajami prawosławnymi. 4. Rozwój państwa i społeczeństwa rosyjskiego w XVI-XVII w. 5. Reformy Piotra Wielkiego i ich konsekwencje. 6. Rosja wobec Europy w XVIII-XIX w. 7. Społeczeństwo rosyjskie i jego problemy w XIX w. 8. Upadek monarchii i powstanie państwa komunistycznego. 9. Związek Radziecki: ekspansja i przyczyny rozpadu. 10. Federacja Rosyjska – narodziny i perspektywy. 

Metody kształcenia

Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (mapy, fotografie, teksty źródłowe, dokumenty, dostępne roczniki statystyczne, Internet); metoda studium przykładowego. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach. Prezentacja przekładu wybranego fragmentu tekstu źródłowego. 

Literatura podstawowa

1. Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa 2005 i starsze wydania.

2. Ochmański J., Dzieje Rosji do 1861 roku, Warszawa 1986 i starsze wydania

Literatura uzupełniająca

1. Powieść minionych lat, przekł. Fr. Sielicki, Wrocław 1999.

2. Bazylow L., Dzieje Rosji. 1801-1917, Warszawa 1977 i starsze wydania

3. Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

4. Marples D.R., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.

5. G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237), Kraków 2000.

6. Wójcicka U., Literatura staroruska z elementami historii i kultury dawnej Rusi, Bydgoszcz 2010.  

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)