SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język biznesu II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język biznesu II
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSP-BIZ2-K-S14_gen5IP3W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie podstawowego słownictwa specjalistycznego o leksykę i konstrukcje gramatyczne z zakresu organizacji i działalności  podmiotów gospodarczych, a także obecnej sytuacji ekonomicznej Rosji, znajomość których umożliwi studiującym bliższe poznanie realiów gospodarczych i politycznych FR.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Język biznesu I”

Zakres tematyczny

Tematyka dotyczy różnych aspektów funkcjonowania firmy w realiach rosyjskich: rosyjskiego reketu i biznesu on-line; walki z korupcją; zalegania z płatnościami; marketingu on-line; bezrobocia; rejestracji znaku towarowego w FR; zasad funkcjonowania spółki joint venture; sposobów poszukiwania inwestorów; warunków kupna - sprzedaży produkcji; systemu bankowego w Rosji.

Metody kształcenia

Praca z książką (z podręcznikiem, praca z oryginalnym tekstem publicystycznym – indywidualna i w zespole), pogadanka, metoda sytuacyjna, dyskusja, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywne oceny z odpowiedzi ustnych i  prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku, cz. 2, Warszawa 2010.
  2. С.А. Хавронина, Л.П. Клобукова, И.В. Михалкина, Курс для деловых людей: Финансы; Банки, Москва 1993.
  3. L. Fast, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. I. Kabyszewa, K. Kusal, Rosyjski język biznesu w 30 dni, cz. 1-2, Warszawa 2003.
  2. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, Warszawa 2008.
  3. J. Siskind, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2010.
  4. L. Kłobukowa, I. Michałkina, S. Chawronina i in., Język rosyjski w sferze biznesu, Warszawa 2012.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)