SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego V - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego V
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-PNJR5-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 5 - gramatyka kontrastywna - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyeliminowanie typowych dla Polaków uczących się języka rosyjskiego błędów językowych poprzez wyeksponowanie różnic między dwoma językami w zakresie zagadnień objętych tematyką programową.

Wymagania wstępne

Znajomość gramatyki języka polskiego i rosyjskiego na poziomie określonym programem studiów.

Zakres tematyczny

Zjawisko homonimii międzyjęzykowej; Kontrasty na przykładzie liczby i rodzaju; Sposoby wyrażania kategorii żywotności; Rozbieżności w zakresie stopniowania przymiotników; Rozbieżności w charakterze łączliwości liczebników; Rozbieżności w zakresie czasowników zwrotnych/niezwrotnych i przechodnich/nieprzechodnich; Różnice w związkach syntaktycznych rosyjskiego i polskiego systemu gramatycznego (związek rządu); Pary aspektowe i imiesłowy; Składniki zdania pojedynczego oznaczające związki przyczynowo-skutkowe.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca z tekstem (indywidualna i w grupie), dyskusja, metoda ćwiczebna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia przedmiotu aktywność na zajęciach, kontrola bieżąca, pozytywne wyniki prac kontrolnych, zaliczenie testu końcowego.

Literatura podstawowa

 1. Materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego zajęcia
 2. A. Bogusławski, S. Karolak, Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1973.
 3. I. Dulewiczowa, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia, Warszawa 1993;
 4. V. Koseska-Toszewa, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Składnia, Warszawa 1993.
 5. I. Maryniakowa, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Warszawa 1993.
 6. T. Wójcik, Gramatyka języka rosyjskiego. Studium kontrastywne, Warszawa 1973.
 7. T. Wójcik, Zagadnienia teoretyczne polsko-rosyjskiej gramatyki kontrastywnej, Kielce 1987.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, Cz. 1-3, Warszawa 1999.
 2. M.P. Koczerhan, Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Kępa 2009.
 3. W. Pianka, E. Tokarz, Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t. I, Katowice 2000.
 4. J.Strutyński, Gramatyka języka polskiego, wyd. VIII, Kraków 2009.
 5. S. Szadyko, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2005.

Uwagi

Język nauczania: rosyjski i polski.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)