SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca z tekstem naukowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca z tekstem naukowym
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-PZTN-S-S14_pNadGen0NR68
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej stylu naukowego, zapoznanie  z różnymi formami prac naukowych z zakresu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa oraz zasadami ich redagowania. Doskonalenie podstawowych umiejętności tworzenia poprawnych wypowiedzi pisemnych i ustnych poprzez obserwację i analizę wybranych gatunków i form stylu naukowego, co ma doprowadzić do zapoznania studentów z ogólną specyfiką stylu i języka naukowego oraz do przysposobienia ich do wieloaspektowej analizy tekstów naukowych.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu „Proseminarium”

Zakres tematyczny

Styl naukowy i jego miejsce wśród pozostałych stylów funkcjonalnych. Pojęcie tekstu, typologia tekstów naukowych; sporządzanie konspektu pracy naukowej z zakresu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa rosyjskiego; specyfika struktury pracy naukowej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa (przedmowa, wstęp, podsumowanie etc.); wybrane formy prac naukowych (abstrakt, rozprawka, recenzja, analiza, sprawozdanie); język i styl prac naukowych; zasady rekapitulacji i parafrazowania przeczytanego tekstu naukowego.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, indywidualna i grupowa praca z tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęciach, prezentacja referatu, próbki prac pisemnych.

Literatura podstawowa

 1. S. Józefiak, Kształtowanie stylu naukowego studentów filologii rosyjskiej przygotowujących prace dyplomowe, Kraków 2012.
 2. J. Maćkowiak, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1999.
 3. А.Б. Ануфриев, Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы, Москва 2007.
 4. А.Л. Бердичевский, Н.Н. Соловьева, Русский язык: сферы общения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002 .
 5. Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Секреты стилистики. Правила хорошей речи, Москва 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. В.А. Богданова, Научный стиль [w:] Функциональные стили и формы речи, Саратов 1993.
 2. Н.И. Колесников, От конспекта к диссертации, Москва 2003.
 3. В.П. Москвин, Стилистика русского языка. Теоретический курс, Ростов-на-Дону 2006.
 4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка, Москва 2003.
 5. P. Oliwer, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Kraków 1999.
 6. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Kraków 2010.

 


 

 

 

 

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)