SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przekład tekstów medialnych i reklamowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przekład tekstów medialnych i reklamowych
Kod przedmiotu 09.6-WH-KBRP-MEDR-Ć-S14_pNadGen1B7SS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu przekładu tekstów medialnych i reklamowych. 

Kształcenie podstawowych kompetencji tłumaczenia pisanych i ustnych tekstów medialnych i reklamowych. 

Wymagania wstępne

Student posiada podstawową informację z zakresu przekładu tekstów z języka rosyjskiego na język polski i w kierunku przeciwnym. Ogólna znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca opanowanie materiału z zakresu przekładu tekstów medialnych i reklamowych.

Zakres tematyczny

Tłumaczenie tekstów medialnych i reklamowych poprzedzone analizą filologiczną. Zapoznanie studentów z wyznacznikami różnego rodzaju tekstów medialnych oraz reklamowych, z cechami ww. tekstów oraz z procesem ich przekładu. Pisemne i ustne tłumaczenie tekstów ze stron WWW, tłumaczenie różnego rodzaju ulotek oraz sloganów reklamowych, porównywanie reklam tych samych produktów na rynku polskim i rosyjskim (dominanty, podobieństwo oraz różnice kulturowe).

Metody kształcenia

Metody dydaktyczne podające (wykład konwersatoryjny, pogadanka, objaśnienia); metody dydaktyczne problemowe (wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna); metody aktywizujące (ćwiczenia praktyczne, tłumaczenie, praca zespołowa i indywidualna); metody poszukujące (giełda pomysłów, ćwiczenia). 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, pozytywne oceny ze sporządzanych tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Literatura podstawowa

Bralczyk J., Język na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Tezaurus terminologii translatorycznej, red. J. Lukszyn, Warszawa 1993.

Tomaszewicz T., Przekład audiowizualny, Warszawa 2006.

Ogólnodostępne słowniki polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie.

Strony internetowe: www.itogi.ru, www.rambler.ru, www.google.ru i inne.

Ulotki reklamowe, strony WWW., artykuły prasowe, materiały radiowe i telewizyjne i in.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)