SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transport i komunikacja w języku rosyjskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transport i komunikacja w języku rosyjskim
Kod przedmiotu 09.6-WH-KBRP-TRKO-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Halina Stundis
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wzbogacenie zasobu słownictwa w zakresie tematyki dotyczącej środków transportu i komunikacji w języku rosyjskim.  Doskonalenie umiejętności analizy nieskomplikowanego tekstu  z dziedziny transportu oraz doradzania, wyrażania opinii, relacjonowania wydarzeń. Rozwijanie umiejętności właściwego wykorzystania poznanego materiału leksykalno-gramatycznego w komunikacji ustnej i pisemnej. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w czytanym tekście, w Internecie i przekazywania ich w formie ustnej i pisemnej.

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

 1. Komunikacja miejska (trolejbus, tramwaj, autobus, metro).
 2. Podróż samochodem; wypadki drogowe.
 3. Transport lądowy (autobus, pociąg: rodzaje wagonów rosyjskich,  Kolej Transsyberyjska).
 4. Transport lotniczy (porty lotnicze w Rosji, podróż samolotem).
 5. Transport wodny (rodzaje statków, podróż statkiem).
 6. Plan miasta (sklepy i usługi, centra handlowe, miejsca rekreacji, zabytki).
 7. Kanały komunikacyjne:
 • telefon (telefon stacjonarny, komórkowy, SMS, infolinia),
 • poczta elektroniczna,
 • faks,
 • komunikator internetowy (Skype, GG),
 • list tradycyjny,
 • kontakt osobisty.

        8. Centrum Informacji Miejskiej.

Metody kształcenia

Analiza tekstu, praca z tekstem, prezentacje multimedialne (wykonane przez wykładowców i studentów), praca w grupach,  metoda sytuacyjna, wypowiedź ustna i pisemna, praca z użyciem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie  kontroli bieżącej (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej), praca kontrolna.

Literatura podstawowa

1. A. Gołubiewa, W. Czeczuga, P. Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach,  Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Wybrane teksty z prasy rosyjskojęzycznej i Internetu.
 2. http://moluch.ru/archive/35/3976/
 3. http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3826&level1=main&level2=articles
 4. http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gorodskogo-passazhirskogo-transporta-megapolisa-problemy-i-perspektivy
 5. https://dt.mos.ru/legislation/presentation/files/NGPT_development_06_04_2016.pdf

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)