SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eksploatacja układów mechatronicznych w automatyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eksploatacja układów mechatronicznych w automatyce
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-P-06_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami i z bezpieczeństwem pracy z urządzeniami mechatronicznymi przy ich eksploatowaniu i serwisowaniu, z ich diagnostyką oraz z przykładami typowych uszkodzeń i moliwymi sposobami ich napraw.

Wymagania wstępne

Elektrotechnika i Elektronika, Automatyka i Robotyka, Podstawy Mechatroniki

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Praca z urządzeniami mechatronicznymi. Bezpieczeństwo pracy. Serwisowanie urządzeń wykonawczych i nadzór nad sieciami i systemami sterowania w mechatronice. Moliwe, najczęstsze uszkodzenia elementów i układów mechatronicznych. Diagnostyka uszkodzeń elementów układów mechatronicznych. Zamienność elementów układów mechatronicznych przy serwisowaniu. Naprawy urządzeń i układów mechatronicznych – metody, przykłady.

Treść laboratoryjna: Ocena i analiza poprawności działania elementów składowych systemów mechatronicznych. Diagnostyka elektropneumatycznych i elektrohydraulicznych układów napędowych, urządzeń pomiarowych, nadzorujących i sterujących - określanie przyczyn awarii, wymiana uszkodzonego elementu, kontrola poprawności działania. Diagnoza urządzeń i układów mechatronicznych w sieci: ocena i rozpoznanie wywołania przerwania diagnostycznego.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma.

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem stanowisk dydaktycznych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1) Iserman R.: Mechatronic Systems, Springer, New York, 2003.

2) Schmid Dietmar i inni : Mechatronika, Wydawnictwo Europa Lehrmittel 2002

3) Turowski Janusz, Podstawy mechatroniki, Wydawnictwo WSH-E, Łódź 2008,

Literatura uzupełniająca

1) Automatyka - czasopismo,

2) Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych – czasopismo,

3) Pomiary, Automatyka, Kontrola - czasopismo

4) Robotyka – czasopismo.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 11-05-2018 10:11)