SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego - Gramatyka praktyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego - Gramatyka praktyczna
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSP-AGP1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest opanowanie podstaw gramatyki angielskiej na poziomie zdania, przyswojenie wybranego słownictwa na poziomie podstawowym lub wyższym w zależności od zaawansowania studentów.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu PNJA w sem. I przynajmniej z oceną 3.0 lub wyższą.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje formy czasownika, słowotwórstwo, zaimki, przyimki, czasowniki frazalne, wybrane spójniki zdań współrzędnych i podrzędnych, szyk zdania i rodzaje zdań oraz wybrane czasowniki nieregularne.

Metody kształcenia

Prezentacja przez nauczyciela, ćwiczenia kontrolowane, ćwiczenia swobodne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyczne opanowanie podstawowych zasad z zakresu gramatyki języka angielskiego. Umiejętność korzystania ze słownictwa na poziomie elementarnym w sytuacjach codziennych. Obecność na zajęciach, pozytywne oceny z kolokwiów i zadań domowych.

Zaliczenie na ocenę.

Literatura podstawowa

Słowniki:

  1. Oxford Wordpower

Gramatyka:

Murphy, Raymond. 1994. Essential Grammar in Use (Elementary). Cambridge University Press.

Wybrane pozycje do samodzielnej pracy (z kluczem odpowiedzi):

  1. McCarthy, M, F O’Dell. 1999. English Vocabulary in Use – elementary. CUP.
  2. Szkutnik, Leon Leszek. Mówimy po angielsku. Wiedza Powszechna.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

  1. Michael Vince. 1999. Elementary Language Practice. Macmillan Heinemann.
  2. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)