SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSP-APS2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych w pisaniu, mające na celu osiągnięcie poziomu językowego B2 lub wyższego opisanego wg ESKOJ/CEFR, poprzez poszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych oraz ćwiczenia z zakresu pisania.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu PNJA w sem. IV przynajmniej z oceną 3.0 lub wyższą.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje aspekty życia codziennego i osobiste zainteresowania, które rozumiane są jako ogólnoużytkowy język angielski; zagadnienia te mają przyczynić się do ukształtowania postawy językowej studenta jako samodzielnego użytkownika języka angielskiego (wg ESKO/CEFR B2).

Metody kształcenia

Dominującą metodą kształcenia jest podejście komunikatywne wykorzystujące indywidualne metody pracy, pracę w parach lub w całej grupie w oparciu o zadania, ćwiczenia, dyskusje, prezentacje i zadania domowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyczne opanowanie podstawowych zasad z zakresu formalnego gramatyki języka angielskiego pisemnego. Umiejętność korzystania ze słownictwa na poziomie nisko–średnio-zaawansowanym w piśmie w sytuacjach codziennych, czytanie ze rozumieniem. Obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwiów i zadań domowych.

Zaliczenie na ocenę.

Poniższa skala ocen uwzględnia następujące przedziały procentowe:

 

%

Ocena

0% - 54,99%

ndst (2.0)

55% - 69,99%

dost (3.0)

70% - 74,99%

dst+ (3.5)

75% - 80.99%

db (4.0)

81% - 90,99%

db+ (4.5)

91% - 100%

bdb (5.0)

Literatura podstawowa

Słowniki:

  1. Oxford Wordpower. OUP.

Wybrane pozycje do samodzielnej pracy (z kluczem odpowiedzi):

  1. Vince, M. 1994. Intermediate Language Practice. Macmillan Heinemann. Oxford.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

  1. Szkutnik, Leon Leszek. Mówimy po angielsku. Wiedza Powszechna
  2. On-line źródła, tak jak np. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/intermediate
  3. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 10:26)