SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kontrola procesów technologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kontrola procesów technologicznych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-08_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
  • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  zapoznanie się z metodami kontroli poprawności przebiegu procesu technologicznego: odlewania, obróbki plastycznej na gorąco i na zimno, spawania, zgrzewania i lutowania, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Wymagania wstępne

Techniki Wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.

Próby technologiczne stosowane w: odlewnictwie, obróbce plastycznej, spawalnictwie, w obróbce cieplnej. Metody kontroli poprawności przebiegu procesu technologicznego: odlewania, obróbki plastycznej na gorąco i na zimno, spawania, zgrzewania i lutowania, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Elementy sterowania przebiegu procesu technologicznego odlewania, obróbki plastycznej, spawania, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz stosowane urządzenia pomiarowe, kontrolne i regulacyjne.

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

 

1.Analiza przyczynowo-skutkowa wadliwych odlewów.

2.Badanie twardości złącza spawanego.

3.Badanie penetracyjne złącza spawanego.

4.Ultradźwiękowe badanie złącza spawanego.

5.Analiza przyczynowo-skutkowa wadliwych wytłoczek na przykładzie tłoczenia na zimno.

6.Kontrola procesu wytwarzania wyrobów z polisiloksanu.

7.Kontrola procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych - analiza przyczynowo-skutkowa wadliwych materiałów i wyrobów.

8.Termin odróbczy. Zaliczenie.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Materiały wykładowe
  2. Broniewski T. i inni: Metody i ocena własności tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa 2000.
  3. Perzyk M., Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.: Odlewnictwo, Wydaw. Naukowo-Techniczne. Warszawa 2000 r.
  4. Tabor A., Zając A., Rączka M.: Zarządzanie jakością Tom IV. Metody oceny jakości wyrobów technicznych, Wydaw. Politechnika Krakowska. Kraków 2000 r.
  5. Ferenc K., Nita Z., Sobiś T.: Spawalnictwo, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

W ramach przedmiotu przewidziane są dwie wycieczki do zakładów przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego: 1. Gedia Poland, Dozamet, i Voit w Nowej Soli , 2 Seco/Warwick i Seco/WarwickThermal w Świebodzinie.


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Romankiewicz (ostatnia modyfikacja: 21-06-2018 13:23)