SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stylistyka dziennikarska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stylistyka dziennikarska
Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP-STD-L-S14_pNadGenOXC98
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
 • dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ
 • dr Magdalena Idzikowska
 • dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
 • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami oraz metodami badawczymi stylistyki, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów dziennikarskich; określenie statusu stylistyki w obrębie nauk humanistycznych.

Umiejętności: opisywanie i klasyfikowanie odmian stylistycznych współczesnej polszczyzny, rozpoznawanie tych odmiany na podstawie cech językowych, identyfikowanie błędów stylistycznych oraz wyjaśnianie mechanizmów ich powstawania, ocenianie i poddawanie krytycznemu osądowi wybranych tekstów medialnych.

Kompetencje: sprawne posługiwanie się wyróżnionymi odmianami stylowymi, opracowywanie stylistyczne tekstów,  wyjaśnianie funkcji użytych środków językowych, samodzielne uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny;
 2. Stylistyczna wartość tworzywa językowego; 
 3. Normy stylistyczne;
 4. Cechy dobrego stylu; 
 5. Błędy stylistyczne w wypowiedzi dziennikarskiej;
 6. Etyka i estetyka przekazów medialnych;
 7. Stylistyka gatunków dziennikarskich.    

Metody kształcenia

Dyskusja dydaktyczna, metoda analizy i twórczego wykorzystania wzorów, metoda praktyki pisarskiej, wykład.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność w dyskusji,  zaliczenie prac pisemnych; zaliczenie wykładów (test).

Literatura podstawowa

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 2. Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
 3. Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.
 4. Wilcz-Grzędzińska E., Wróblewski T., Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław  2011.
 5. Zdunkiewicz-Jedynak E, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.
 6. Zdunkiewicz-Jedynak E., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Bolińska E., Na papierze i w eterze, Kraków 2006.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer i E. Chudziński, Kraków 2012.
 3. Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2011. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. A. Mikołajczuk, E. Bańkowska, Warszawa 2003.
 4. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.
 5. Wierzbiccy A., P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)